Jaarrekening 2020

Balans met toelichting

Specificatie Vaste Passiva

SPECIFICATIE PASSIVA

Vaste passiva

31-12-2019

Vermeer-
deringen

Vermin-
deringen

31-12-2020

- Algemene reserve*

17.049.648

13.860.798

1.612.541

29.297.905

- Bestemmingsreserves*

8.194.874

113.899

325.388

7.983.386

Eigen vermogen

25.244.522

13.974.697

1.937.929

37.281.291

Rekeningsaldo

358.948

788.390

0

1.147.338

Voorzieningen*

3.374.589

1.125.698

1.046.917

3.453.370

Obligatieleningen

0

0

0

0

Onderhandse leningen:

- Binnenlandse banken en overige financiële instellingen

22.650.000

0

1.150.000

21.500.000

- Binnenlandse bedrijven

0

0

- Overige binnenlandse sectoren

0

0

- Overige buitenlandse sectoren

0

0

Door derden belegde gelden

0

0

Waarborgsommen

6.415

370

0

6.785

Vaste schulden (rtl>1jr) **

22.656.415

370

1.150.000

21.506.785

* Voor een overzicht van de specificatie van de vermeerderingen/verminderingen wordt verwezen naar "Overzicht reserves en voorzieningen".

Vaste schulden met een rentetypische looptijd langer dan een jaar

Vaste schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde, verminderd met gedane aflossingen. De vaste schulden hebben een rentetypische looptijd van één jaar of langer.

** De met de vaste schulden samenhangende rentelasten bedragen in 2020 € 408.812.

Deze pagina is gebouwd op 07/27/2021 09:00:26 met de export van 07/27/2021 08:51:22