Jaarrekening 2020

Balans met toelichting

Activa

BALANS PER 31 DECEMBER 2020

Activa

31-12-2020

31-12-2019

Vaste Activa

Immateriële vaste activa

0

0

- kosten verbonden aan het sluiten van geldleningen en het saldo van agio en disagio

0

0

- kosten van onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief

0

0

Materiële vaste activa

56.113.330

56.125.569

- investeringen met een economisch nut

29.172.662

30.313.611

- investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van kosten een heffing kan worden geheven

22.323.774

22.095.097

- investeringen in openbare ruimte met alleen maatschappelijk nut

4.616.895

3.716.860

Financiële vaste activa

1.162.244

1.180.027

- kapitaalverstrekking aan deelnemingen

344.514

344.514

- kapitaalverstrekking aan overige verbonden partijen

33.678

33.678

- overige langlopende leningen

784.052

801.835

- overige uitzettingen met een looptijd >1 jaar

0

0

Totaal Vaste activa

57.275.574

57.305.596

Vlottende Activa

Voorraden

70.517

0

- grond- en hulpstoffen niet in exploitatie genomen bouwgronden

0

0

- onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie

70.517

0

- vooruitbetalingen

0

0

Uitzettingen met een looptijd korter dan één jaar

14.165.846

6.836.821

- vorderingen op openbare lichamen

3.896.791

4.533.512

- uitzettingen in 's Rijks schatkist

4.127.375

0

- overige kortlopende vorderingen

3.417.946

1.866.130

- rekening courantsaldi niet financiële instellingen

2.723.734

437.179

Liquide Middelen

388.307

9.568

- banksaldi

384.438

0

- kassaldi

3.870

9.568

Overlopende activa

1.648.423

1.274.554

- overlopende activa

1.648.423

1.274.554

Totaal Vlottende Activa

16.273.093

8.120.944

Totaal Activa

73.548.667

65.426.540

Deze pagina is gebouwd op 07/27/2021 09:00:26 met de export van 07/27/2021 08:51:22