Jaarrekening 2020

Balans met toelichting

Passiva

BALANS PER 31 DECEMBER 2020

Passiva

31-12-2020

31-12-2019

Vaste Passiva

Eigen vermogen

38.428.629

25.603.470

- algemene reserve

29.297.905

17.049.648

- bestemmingsreserves

7.983.386

8.194.874

- gerealiseerd resultaat volgend uit het overzicht baten en lasten

1.147.338

358.948

Voorzieningen

3.453.370

3.374.589

1. voorzieningen voor verplichtingen en risico's

0

0

2. voorzieningen ter egalisering van kosten

417.299

268.494

3. voorzieningen voor middelen van derden, bestemming is gebonden

3.036.071

3.106.095

Vaste schulden met een looptijd van één jaar of langer

21.506.785

22.656.415

- onderhandse leningen binnenlandse banken / financiële instellingen

21.500.000

22.650.000

- door derden belegde gelden en waarborgsommen

6.785

6.415

Totaal Vaste passiva

63.388.784

51.634.474

Vlottende Passiva

Kasgeldlening BNG

0

7.000.000

- kasgeldlening BNG

0

7.000.000

Banksaldo

0

428.960

- banksaldo

0

428.960

Overige schulden

3.020.591

3.652.062

- overige schulden

3.020.591

3.652.062

- rekening courantsaldi niet financiële instellingen

0

0

Overlopende passiva

7.139.292

2.711.044

- overlopende passiva

7.139.292

2.711.044

Vlottende Passiva

10.159.883

13.792.066

Totaal Passiva

73.548.667

65.426.540

Deze pagina is gebouwd op 07/27/2021 09:00:26 met de export van 07/27/2021 08:51:22