Jaarrekening 2020

Balans met toelichting

Specificatie Vaste Activa

TOELICHTING BALANS

SPECIFICATIE VASTE ACTIVA

Boekwaarde
31-12-19

Vermeer-
deringen

Vermin-
deringen

Desinves-
teringen

Afschrijvingen

Boekwaarde
31-12-20

Immateriële vaste activa

Totaal immateriële vaste activa

0

0

0

0

0

0

Materiële vaste activa

Investeringen met een economisch nut:

Gronden en terreinen

682.021

0

0

0

0

682.021

Bedrijfsgebouwen

27.975.342

319.136

0

0

1.167.877

27.126.601

Grond-, weg- en waterbouwkundige werken

640.424

0

0

0

49.349

591.075

Vervoermiddelen

393.886

2.007

0

-3.265

79.132

313.496

Machines, apparaten en installaties

330.426

0

0

0

40.947

289.479

Overige materièle vaste activa

201.213

57.726

0

0

88.950

169.989

Totaal economisch nut:

30.223.312

378.869

0

-3.265

1.426.254

29.172.660

Grond-, weg- en waterbouwkundige werken

22.036.064

854.152

0

0

614.207

22.276.009

Machines, apparaten en installaties

59.034

0

0

0

11.268

47.766

Totaal economisch nut heffing:

22.095.098

854.152

0

0

625.475

22.323.774

Investeringen in openbare ruimte met maatschappelijk nut:

Grond-, weg- en waterbouwkundige werken

3.763.196

1.098.615

169.429

0

168.957

4.523.424

Machines, apparaten en installaties

0

0

0

0

0

0

Overige materièle vaste activa

43.964

64.161

0

0

14.655

93.470

Totaal maatschappelijk nut:

3.807.160

1.162.776

169.429

0

183.612

4.616.894

Financiële vaste activa

Boekwaarde
31-12-19

Vermeer-
deringen

Vermin-
deringen

Desinves-
teringen

Afschrijvingen

Boekwaarde
31-12-20

Kapitaalverstrekkingen aan:

Deelnemingen

344.514

0

0

0

0

344.514

Overige verbonden partijen

33.678

0

0

0

33.678

Leningen aan:

Woningbouwcorporaties

0

0

0

0

0

Overige langlopende leningen u/g

801.835

17.784

0

784.051

Overige uitzettingen rentetypische looptijd van één jaar of langer:

Totaal financiële vaste activa

1.180.028

0

17.784

0

0

1.162.243

Totaal Vaste Activa

57.305.596

2.395.797

187.213

-3.265

2.235.342

57.275.572

Deze pagina is gebouwd op 07/27/2021 09:00:26 met de export van 07/27/2021 08:51:22