Jaarrekening 2020

Balans met toelichting

Reserves en voorzieningen

Overzicht verloop reserves en voorzieningen

Nr.

Omschrijving

Saldo 01-01-2020

Saldo rekening 2019

Vermeer-
deringen

Vermin-
deringen

Saldo 31-12-2020

I: Algemene reserves:

1

Algemene bufferreserve

1.544.742

1.544.742

2

Flexibele algemene reserve

9.714.073

358.948

-1.612.541

8.460.480

3

Reserve afbouw schulden

5.790.834

13.501.850

19.292.684

17.049.648

358.948

13.501.850

-1.612.541

29.297.905

II. Dekkingsreserves

4

Dekkingsreserve rioolvernieuwingen

4.026.002

-74.503

3.951.499

5

Dekkingsreserve riolering buitengebied

475.929

-25.359

450.570

6

Dekkingsreserve bergingscapaciteit riolering

2.059.164

-48.094

2.011.070

6.561.096

0

0

-147.956

6.413.140

III. Egalisatiereserves

7

Reserve afkoop onderhoud graven

0

50.590

-50.590

0

8

Egalisatiereserve monumenten

48.076

3.309

51.385

9

Egalisatiereserve sociaal domein

106.470

-106.470

0

154.546

0

53.899

-157.060

51.385

IV. Bestemmingsreserves: overige

10

Vereveningsfonds Sociale Woningbouw

1.300.895

60.000

-10.000

1.350.895

11

Reserve energiebesparing

14.169

14.169

12

Gemeentelijk bomenfonds

23.189

23.189

13

Reserve explosievenopruiming

140.981

-10.372

130.609

1.479.233

0

60.000

-20.372

1.518.862

*

V. Voorzieningen (passiva)

2

14

Onderhoudsfonds gebouwen (MJOP)

78.823

449.720

-486.801

41.742

2

15

Onderhoud bruggen/steigers

99.058

59.176

158.234

3

16

Egalisatievoorziening afvalstoffenheffing

0

0

2

17

Rationeel wegbeheer

90.613

616.802

-490.093

217.323

1

18

Risico's grondexploitatie

0

0

3

19

Egalisatievoorziening rioleringen

3.106.095

-70.024

3.036.071

3.374.589

0

1.125.698

-1.046.917

3.453.370

* indeling categorieën voorzieningen (zie balans, passiva)

Toelichting verloop reserves en voorzieningen

Omschrijving Algemene reserves

Saldo 1-1-2020

Overige toevoegingen

Afschrijving onttrekking

Overige onttrekkingen

Saldo 31-12-2020

1. Algemene bufferreserve

1.544.742

0

0

0

1.544.742

2. Flexibele algemene reserve

9.714.073

358.948

0

-1.612.541

8.460.480

3. Reserve afbouw schulden

5.790.834

13.501.850

0

0

19.292.684

Omschrijving Algemene reserves

Saldo 1-1-2020

Overige toevoegingen

Afschrijving onttrekking

Overige onttrekkingen

Saldo 31-12-2020

1. Algemene bufferreserve

1.544.742

0

0

0

1.544.742

Algemene bufferreserve is niet vrij aanwendbaar. Risico's in de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing met een incidenteel financieel effect kunnen ten laste van deze reserve worden gebracht.

Omschrijving Algemene reserves

Saldo 1-1-2020

Overige toevoegingen

Afschrijving onttrekking

Overige onttrekkingen

Saldo 31-12-2020

2. Flexibele algemene reserve

9.714.073

358.948

0

-1.612.541

8.460.480

Flexibele algemene reserve is vrij aanwendbaar als incidenteel dekkings- of bestedingsmiddel.

Overige toevoegingen:

vaststelling jaarrekening 2019 (saldo 2019)

358.948

Overige onttrekkingen:

vaststelling jaarrekening 2019/extra storting voorziening MJOP

-40.000

vaststelling jaarrekening 2019/egalisatiereserve monumenten

-3.309

vaststelling jaarrekening 2019/vereveningsfonds sociale woningbouw

-60.000

vaststelling jaarrekening 2019/aanvulling overheveling 2019 naar 2020

-104.790

budgetoverheveling 2019 naar 2020

-443.684

nieuwe voorstellen begroting 2020:

- LED verlichting zebrapaden

-45.000

- aanpassen toegankelijkheid bushaltes

-30.000

- fietsenstalling NS station Bloemendaal

-71.183

- extra storting vz rationeel wegbeheer t.b.v. Bennebroekerlaan

-75.000

- extra storting vz rationeel wegbeheer t.b.v. Iepenlaan

-100.000

- eenmalige bijdrage ontwikkeling wandelnetwerk

-35.000

- meerkosten implementatie Omgevingswet

-100.000

tijdelijke huisvesting brandweer / gemeentewerken buitendienst

-119.000

voorzetten capaciteit beantwoorden raadsvragen

-146.000

hogere bijdrage 2020 Veiligheidsregio Kennemerland

-39.575

plankosten voorbereiding ontwikkeling grond Blekersveld

-200.000

totaal

-1.612.541

Omschrijving Algemene reserves

Saldo 1-1-2020

Overige toevoegingen

Afschrijving onttrekking

Overige onttrekkingen

Saldo 31-12-2020

3. Reserve afbouw schulden

5.790.834

13.501.850

0

0

19.292.684

Reserve afbouw schulden is niet vrij aanwendbaar. De reserve wordt gevoed met incidentele verkopen van gronden of gebouwen om de schuldpositie van de gemeente te verbeteren en dus schulden af te lossen.

Overige toevoegingen:

netto verkoopopbrengst aandelen Eneco

13.501.850

Omschrijving Dekkingsreserves

Saldo 1-1-2020

Overige toevoegingen

Afschrijving onttrekking

Overige onttrekkingen

Saldo 31-12-2020

4. Rioolvernieuwingen

4.026.002

0

-74.503

0

3.951.499

5. Riolering buitengebied

475.929

0

-25.359

0

450.570

6. Bergingscapaciteit riolering

2.059.164

0

-48.094

0

2.011.070

Omschrijving Dekkingsreserves

Saldo 1-1-2020

Overige toevoegingen

Afschrijving onttrekking

Overige onttrekkingen

Saldo 31-12-2020

4. Rioolvernieuwingen

4.026.002

0

-74.503

0

3.951.499

Dekkingsreserve rioolvernieuwingen dient als dekkingsmiddel voor de gedane investeringen op het gebied van riolering.

Afschrijving onttrekking:

de jaarlijkse afschrijvingen van het actief rioolvernieuwingen

-74.503

Omschrijving Dekkingsreserves

Saldo 1-1-2020

Overige toevoegingen

Afschrijving onttrekking

Overige onttrekkingen

Saldo 31-12-2020

5. Riolering buitengebied

475.929

0

-25.359

0

450.570

Dekkingsreserve riolering buitengebied dient als dekkingsmiddel voor de gedane investeringen op het gebied van riolering.

Afschrijving onttrekking:

de jaarlijkse afschrijvingen van het actief riolering buitengebied

-25.359

Omschrijving Dekkingsreserves

Saldo 1-1-2020

Overige toevoegingen

Afschrijving onttrekking

Overige onttrekkingen

Saldo 31-12-2020

6. Bergingscapaciteit riolering

2.059.164

0

-48.094

0

2.011.070

Dekkingsreserve bergingscapaciteit riolering dient als dekkingsmiddel voor de gedane investeringen op het gebied van riolering.

Afschrijving onttrekking:

de jaarlijkse afschrijvingen van het actief bergingscapaciteit riolering

-48.094

Omschrijving Egalisatiereserves

Saldo 1-1-2020

Overige toevoegingen

Afschrijving onttrekking

Overige onttrekkingen

Saldo 31-12-2020

7. Afkoop onderhoud graven

0

50.590

0

-50.590

0

8. Egalisatieres monumenten

48.076

3.309

0

0

51.385

9. Sociaal Domein

106.470

0

0

-106.470

0

Omschrijving Egalisatiereserves

Saldo 1-1-2020

Overige toevoegingen

Afschrijving onttrekking

Overige onttrekkingen

Saldo 31-12-2020

7. Afkoop onderhoud graven

0

50.590

0

-50.590

0

Egalisatiereserve afkoop graven: het saldo van de begraafplaatsexploitatie wordt met deze reserve verrekend.

Overige toevoegingen:

ontvangen bijdragen ivm afkoop van onderhoud graven

50.590

Overige onttrekkingen:

maximale bijdrage in het nadelig saldo 2020 van de begraafplaats

-50.590

Omschrijving Egalisatiereserves

Saldo 1-1-2020

Overige toevoegingen

Afschrijving onttrekking

Overige onttrekkingen

Saldo 31-12-2020

8. Egalisatieres monumenten

48.076

3.309

0

0

51.385

Egalisatiereserve monumenten: het verstrekken van subsidies tbv onderhoud en restauratie van monumenten.

Overige toevoegingen:

vaststelling jaarrekening 2019/onderschrijding budget monumenten

3.309

Omschrijving Egalisatiereserves

Saldo 1-1-2020

Overige toevoegingen

Afschrijving onttrekking

Overige onttrekkingen

Saldo 31-12-2020

9. Sociaal Domein

106.470

0

0

-106.470

0

Egalisatiereserve sociaal domein: het opvangen van herverdeeleffecten voor de gehele transitie van het sociaal domein gedurende de periode van 3 jaar.

Overige onttrekkingen:

uitvoering jaarschijf 2020 Beleidsplan Sociaal Domein 2019-2022

-106.470

Omschrijving Overige bestemmingsreserves

Saldo 1-1-2020

Overige toevoegingen

Afschrijving onttrekking

Overige onttrekkingen

Saldo 31-12-2020

10. Vereveningsfonds Sociale Woningbouw

1.300.895

60.000

0

-10.000

1.350.895

11. Energiebesparing

14.169

0

0

0

14.169

12. Gemeentelijk bomenfonds

23.189

0

0

0

23.189

13. Explosievenopruiming

140.981

0

0

-10.372

130.609

Omschrijving Overige bestemmingsreserves

Saldo 1-1-2020

Overige toevoegingen

Afschrijving onttrekking

Overige onttrekkingen

Saldo 31-12-2020

10. Vereveningsfonds Sociale Woningbouw

1.300.895

60.000

0

-10.000

1.350.895

Vereveningsfonds sociale woningbouw heeft een functie in het kader van de bouw van sociale huurwoningen door de gemeente / derden.

Overige toevoegingen:

vaststelling jaarrekening 2019/afkoopsom twee sociale huurwoningen project Vijverweg 14

60.000

Overige onttrekkingen:

voorbereiding aanpak spoedhuisvesting statushouders en andere woningzoekenden

-10.000

Omschrijving Overige bestemmingsreserves

Saldo 1-1-2020

Overige toevoegingen

Afschrijving onttrekking

Overige onttrekkingen

Saldo 31-12-2020

11. Energiebesparing

14.169

0

0

0

14.169

Bestemmingsreserve energiebesparing is bestemd voor initiatieven voor energiebesparende maatregelen.

Omschrijving Overige bestemmingsreserves

Saldo 1-1-2020

Overige toevoegingen

Afschrijving onttrekking

Overige onttrekkingen

Saldo 31-12-2020

12. Gemeentelijk bomenfonds

23.189

0

0

0

23.189

Bestemmingsreserve gemeentelijk bomenfonds is ingesteld voor de herplant van de gekapte bomen op het terrein van Provinciaal Ziekenhuis.

Omschrijving Overige bestemmingsreserves

Saldo 1-1-2020

Overige toevoegingen

Afschrijving onttrekking

Overige onttrekkingen

Saldo 31-12-2020

13. Explosievenopruiming

140.981

0

0

-10.372

130.609

Bestemmingsreserve explosievenopruiming is bestemd voor het financieren van het opsporen en eventuele opruiming van explosieven.

Overige onttrekkingen:

detectie en benadering naar niet-gesprongen explosieven Trekvaart Haarlem-Leiden, aandeel gemeente Bloemendaal

-10.372

Omschrijving Voorzieningen

Saldo 1-1-2020

Overige toevoegingen

Vrijgevallen bedragen exploitatie

Overige aanwendingen

Saldo 31-12-2020

14. Onderh.gebouwen (MJOP)

78.823

449.720

0

-486.801

41.742

15. Onderh.bruggen/steigers

99.058

59.176

0

0

158.234

16. Egalis.voorz.afval.heffing

0

0

0

0

0

17. Rationeel wegbeheer

90.613

616.802

0

-490.093

217.323

18. Risico's grondexploitatie

0

0

0

0

0

19. Egalis.voorz.rioleringen

3.106.095

0

0

-70.024

3.036.071

Omschrijving Voorzieningen

Saldo 1-1-2020

Overige toevoegingen

Vrijgevallen bedragen exploitatie

Overige aanwendingen

Saldo 31-12-2020

14. Onderh.gebouwen (MJOP)

78.823

449.720

0

-486.801

41.742

Onderhoudsfonds gebouwen (MJOP) is bestemd om de kosten van onderhoud aan de gebouwen op basis van een meerjaren onderhoudsplan gelijkmatig te verdelen per begrotingsjaar.

Overige toevoegingen:

storting gebouwen conform meerjaren onderhoudsplan

449.720

Overige aanwendingen:

onderhoud gebouwen:

- gemeentehuis, diverse onderhoudscontracten

-198.426

- publieke werken, diverse onderhoudscontracten

-73.280

- woningen

-27.119

- Dorpshuis Vogelenzang (onderhoudscontract, dakbedekking en voorbereiden verbouwing voormalig jeugdhonk)

-28.661

- Gebouw hertenkamp, vernieuwen rieten kap en buitenschilderwerk

-24.696

- sporthal De Kooi, werkzaamheden waterinstallatie ter voorkoming van legionella en diverse onderhoudscontracten

-23.566

- aula begraafplaats Bergweg, reparatie toegangshek en buitenschilderwerk

-23.198

- overige gebouwen

-87.855

totaal

-486.801

Omschrijving Voorzieningen

Saldo 1-1-2020

Overige toevoegingen

Vrijgevallen bedragen exploitatie

Overige aanwendingen

Saldo 31-12-2020

15. Onderh.bruggen/steigers

99.058

59.176

0

0

158.234

Voorziening onderhoud bruggen en steigers is bestemd om de kosten van onderhoud aan bruggen en steigers op basis van een meerjaren onderhoudsplan gelijkmatig te verdelen per begrotingsjaar.

Overige toevoegingen:

storting bruggen/steigers conform meerjaren onderhoudsplan

59.176

Omschrijving Voorzieningen

Saldo 1-1-2020

Overige toevoegingen

Vrijgevallen bedragen exploitatie

Overige aanwendingen

Saldo 31-12-2020

16. Egalis.voorz.afval.heffing

0

0

0

0

0

Voorziening egalisatie afvalstoffenheffing: het voorkomen van fluctuaties in het tarief afvalstoffenheffing.

Omschrijving Voorzieningen

Saldo 1-1-2020

Overige toevoegingen

Vrijgevallen bedragen exploitatie

Overige aanwendingen

Saldo 31-12-2020

17. Rationeel wegbeheer

90.613

616.802

0

-490.093

217.323

Voorziening rationeel wegbeheer: voor het uitvoeren van groot onderhoud aan wegen tot het vereiste kwaliteitsniveau basis.

Overige toevoegingen:

storting wegbeheer conform meerjaren onderhoudsplan

616.802

Overige aanwendingen:

vervangen asfaltdeklaag Rijksstraatweg

-106.857

asfaltverhardingen slijtlagen voetpaden en rijwegen

-64.277

onderhoud afrit Republiek

-61.771

herbestraten rijbaan Teylingerweg

-48.157

herbestraten gedeelte rijbaan Hoge Duin en Daalseweg

-40.000

straatwerk park Brederode

-30.118

herbestraten Nic. Beetslaan

-29.357

diverse onderhoud overige wegen

-109.556

totaal

-490.093

Omschrijving Voorzieningen

Saldo 1-1-2020

Overige toevoegingen

Vrijgevallen bedragen exploitatie

Overige aanwendingen

Saldo 31-12-2020

18. Risico's grondexploitatie

0

0

0

0

0

Voorziening risico's grondexploitatie: voor het opvangen van mogelijke tegenvallers in de grondexploitatie.

Omschrijving Voorzieningen

Saldo 1-1-2020

Overige toevoegingen

Vrijgevallen bedragen exploitatie

Overige aanwendingen

Saldo 31-12-2020

19. Egalis.voorz.rioleringen

3.106.095

0

0

-70.024

3.036.071

Voorziening egalisatie rioleringen: het voorkomen van fluctuaties in het tarief rioolrecht.

Overige aanwendingen:

nadelig saldo 2020 rioolexploitatie

-70.024

Deze pagina is gebouwd op 07/27/2021 09:00:26 met de export van 07/27/2021 08:51:22