Jaarrekening 2020

Balans met toelichting

Specificatie Vlottende Passiva

VLOTTENDE PASSIVA

Kasgeldleningen

31-12-2020

31-12-2019

BNG

0

7.000.000

Banksaldo

31-12-2020

31-12-2019

BNG, hoofdrekening

0

428.960

Kortlopende schulden (rtl<1 jr)

31-12-2020

31-12-2019

Rek-courant-verhoudingen:

1.571.060

2.994.085

Crediteuren

1.571.060

2.994.085

Overige kortlopende schulden:

1.449.531

657.976

IASZ: Verplichtingen WWB Rijk

65.051

65.051

Nog af te handelen posten SOZA

383.317

424.083

Overige vlottende schulden

1.001.162

168.842

Overlopende passiva

31-12-2020

31-12-2019

Vooruitontvangen bijdrage EU

0

0

Vooruitontvangen bijdrage RIJK

292.286

281.497

IASZ Heemstede nog te betalen

0

278.315

Vooruitontvangen subsidies

292.286

3.182

Vooruitontvangen bijdrage OverigeOverheden

1.394.166

748.183

IASZ Heemstede nog te betalen

0

43.545

IASZ Heemstede Nog te bet./vord.BTW WMO verv

19.406

19.406

Nog te betalen bedragen overige overheden

1.176.480

429.762

Vooruitontvangen subsidies

198.280

255.470

Overige overlopende passiva

5.452.841

1.681.364

IASZ Heemstede nog te betalen

4.206.289

1.044.233

Vooruitontvangen bedragen

40.118

54.663

Nog te betalen bedragen

1.206.434

582.469

Totaal

7.139.292

2.711.044

De in de balans opgenomen van Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren worden als volgt gespecificeerd:

Saldo 1-1-2020

Ontvangen bedragen

Vrij-gevallen bedragen

Terug- betalingen

Saldo 31-12-2020

Het Rijk

Subsidie B1

0

7.724

0

7.724

Subsidie C31

0

273.000

0

273.000

Subsidie D8

3.182

63.234

55.254

11.162

Subsidie H4

0

28.498

28.498

0

Subsidie H8

0

35.000

34.600

400

Overige Nederlandse overheidslichamen

-

0

Totaal ontvangen voorschotbedragen

3.182

407.456

118.352

0

292.286

Deze pagina is gebouwd op 07/27/2021 09:00:26 met de export van 07/27/2021 08:51:22