Jaarrekening 2020

Balans met toelichting

Vlottende Activa

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen

31-12-2020

31-12-2019

Vorderingen op openbare lichamen

3.896.791

4.533.512

Rekening-courant verhoudingen met niet financiële instellingen

2.398.212

116.370

SVN rekening-courant startersfonds

325.522

320.809

Uitzettingen in ’s Rijks schatkist

4.127.375

0

Overige kortlopende vorderingen

Private debiteuren

968.362

743.417

Debiteuren Sociale Zaken

790.420

404.731

Debiteuren gemeentelijke heffingen

1.802.552

964.039

Voorziening voor oninbaarheid

-148.748

-251.076

Betaalde waarborgsommen

4.770

4.770

Overige posten

591

249

Totaal overige kortlopende vorderingen

3.417.946

1.866.131

Liquide middelen

31-12-2020

31-12-2019

Kas- en Banksaldi

Kas

3.870

9.568

BNG

384.438

0

Overlopende activa

31-12-2020

31-12-2019

NOG TE ONTVANGEN BIJDRAGE EU

0

0

NOG TE ONTVANGEN BIJDRAGE RIJK

239

0

NOG TE ONTVANGEN BIJDRAGE OVERIGE OVERHEDEN

322.874

0

IASZ Heemstede overlopende activa

207

0

IASZ Heemstede overige overlopende posten

1.073.030

696.361

IASZ Heemstede voorschotten

253.516

0

Nog te ontvangen posten overige overheden

-1.443

4.157

OVERIGE OVERLOPENDE ACTIVA

0

0

Vooruitbetaalde bedragen

0

165.844

IASZ vooruitbetaalde bedragen

0

59.489

Nog te ontvangen posten

0

348.702

Totaal

1.648.423

1.274.554

Berekening benutting drempelbedrag schatkistbankieren (bedragen x € 1000)

Verslagjaar 2020

(1)

Drempelbedrag

384,795

Kwartaal 1

Kwartaal 2

Kwartaal 3

Kwartaal 4

(2)

Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen

246

238

281

348

(3a) = (1) > (2)

Ruimte onder het drempelbedrag

139

147

104

37

(3b) = (2) > (1)

Overschrijding van het drempelbedrag

0

0

0

0

(1) Berekening drempelbedrag

Verslagjaar 2020

(4a)

Begrotingstotaal verslagjaar

51.306

(4b)

Het deel van het begrotingstotaal dat kleiner of gelijk is aan € 500 miljoen

51.306

(4c)

Het deel van het begrotingstotaal dat de € 500 miljoen te boven gaat

0

(1) = (4b)*0,0075 + (4c)*0,002 met een minimum van €250.000

Drempelbedrag

384,795

(2) Berekening kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen

Kwartaal 1

Kwartaal 2

Kwartaal 3

Kwartaal 4

(5a)

Som van de per dag buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen (negatieve bedragen tellen als nihil)

22.399

21.675

25.871

32.042

(5b)

Dagen in het kwartaal

91

91

92

92

(2) - (5a) / (5b)

Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen

246

238

281

348

Deze pagina is gebouwd op 07/27/2021 09:00:26 met de export van 07/27/2021 08:51:22