Jaarrekening 2020

Overige overzichten

Algemene dekkingsmiddelen zijn middelen die geen vooraf bepaald bestedingsdoel hebben. Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld de rioolheffing waar baten en lasten direct aan elkaar zijn gekoppeld of specifieke uitkeringen vanuit de rijksoverheid. Ook is hierin de post onvoorziene uitgaven opgenomen. De volgende dekkingsmiddelen zijn te onderscheiden:

  • belastingen (lokale heffingen) waarvan de besteding niet gebonden is
  • uitkeringen uit het gemeentefonds
  • dividend en financiering

Lokale heffingen

Begroting 2020

Begroting na wijziging

Rekening 2020

Onroerendezaakbelasting

9.865.299

9.865.299

9.906.802

Parkeerbelasting

1.635.352

1.185.352

1.156.156

Precariobelasting

817.324

796.617

782.320

Toeristenbelasting

1.359.144

959.144

902.000

Totaal lokale heffingen

13.677.119

12.806.412

12.747.278

Uitkering gemeentefonds

Begroting 2020

Begroting na wijziging

Rekening 2020

Uitkering gemeentefonds

22.029.221

23.535.338

23.592.888

Totaal uitkering gemeentefonds

22.029.221

23.535.338

23.592.888

Dividenden

Begroting 2020

Begroting na wijziging

Rekening 2020

BNG Bank N.V.

56.651

56.651

26.746

Eneco Groep

225.584

225.584

225.583

Stedin Groep

122.180

122.180

169.168

Meerlanden

36.168

36.168

23.282

Totaal dividenden

440.583

440.583

444.779

Financieringsfunctie

Begroting 2020

Begroting na wijziging

Rekening 2020

Rentelasten

-485.742

-408.813

-414.467

Rentebaten

21.952

29.952

32.957

Saldo financieringsfunctie

-463.790

-378.861

-381.511

Onvoorzien

Begroting 2020

Begroting na wijziging

Rekening 2020

Onvoorzien

-50.000

0

0

Totaal onvoorzien

-50.000

0

0

Totaal Algemene dekkingsmiddelen

35.633.133

36.403.472

36.403.434

Deze pagina is gebouwd op 07/27/2021 09:00:26 met de export van 07/27/2021 08:51:22