Jaarrekening 2020

Overige overzichten

Incidentele baten en lasten

INCIDENTELE BATEN 2020

Begroot

Werkelijk

Taakveld

PROGR. 0: BESTUUR EN ONDERSTEUNING

16.482.889

16.732.516

0.3

Verkoop grond Duin en Beeklaan

45.000

3.870

0.4

Communicatie - Participatie

0

56.924

0.5

Netto opbrengst verkoop aandelen Eneco

13.501.850

13.501.850

0.5

Dividend Eneco

225.583

225.583

0.8

Afwikkeling balansposten

0

46.401

0.10

Onttrek. flex. alg. res.; project kerntakendiscussie

45.000

45.000

0.10

Onttrek. flex. alg. res.; Key Control Dashboard

9.454

9.454

0.10

Onttrek. flex. alg. res.; tijd. huisvesting buitendienst

10.100

10.100

0.10

Onttrek. flex. alg. res.; voortzetten beantw. Raadsvragen

146.000

146.000

0.10

Onttrek. flex. alg. res.; extra storting MJOP

40.000

40.000

0.10

Onttrek. flex. alg. res.; GBKZ

6.599

6.599

0.10

Onttrek. flex. alg. res.; organis. uitwerk. pilots domeinen

10.000

10.000

0.10

Onttrek. flex. alg. res.; harmoniseren systemen

25.000

25.000

0.10

Onttrek. flex. alg. res.; tijdelijke huisvesting brandweer

108.900

108.900

0.10

Onttrek. flex. alg. res.; hogere bijdrage VRK

36.589

36.589

0.10

Onttrek. flex. alg. res.; toegankelijkheid bushaltes

30.000

30.000

0.10

Onttrek. flex. alg. res.; rood asfalt fietsstroken Bennebr.ln.

75.000

75.000

0.10

Onttrek. flex. alg. res.; rood asfalt fietsstroken Iepenlaan

100.000

100.000

0.10

Onttrek. flex. alg. res.; LED-verlichting sign. zebrapaden

45.000

45.000

0.10

Onttrek. flex. alg. res.; bijdr.uitbr.fietsenstalling NS station

71.183

71.183

0.10

Onttrek. flex. alg. res.; renovatie entree park Brederode

50.000

50.000

0.10

Onttrek. flex. alg. res.; fietsenstalling

11.816

11.816

0.10

Onttrek. flex. alg. res.; GBKZ

671

671

0.10

Onttrek. flex. alg. res.; budgetoverheveling Julianalaan

10.000

10.000

0.10

Onttrek. flex. alg. res.; bijdrage ontw.wandelnetwerk ZKM

35.000

35.000

0.10

Onttrek. flex. alg. res.; 75 jr Vrijheid /onderzoek bouwkunst

38.075

38.075

0.10

Onttrek. flex. alg. res.; herstel bosparken

31.003

31.003

0.10

Onttrek. flex. alg. res.; naar egalisatiereserve monumenten

3.309

3.309

0.10

Onttrek. flex. alg. res.; budgetoverheveling IASZ

87.520

87.520

0.10

Onttrek. flex. alg. res.; hogere bijdrage VRK

1.696

1.696

0.10

Onttrek. res.soc.domein; intensivering sociaal domein

106.470

106.470

0.10

Onttrek. flex. alg. res.; hogere bijdrage VRK

1.290

1.290

0.10

Onttrek. flex. alg. res.; aanv.implementatie Omgevingswet

100.000

100.000

0.10

Onttrek. flex. alg. res.; vitaal Vogelenzang

58.116

58.116

0.10

Onttrek. flex. alg. res.; implementatie Omgevingswet

165.220

165.220

0.10

Onttrek. flex. alg. res.; Blekersveld

200.000

200.000

0.10

Onttrek. flex. alg. res.; vereveveningsfonds Vijverweg

60.000

60.000

0.10

Onttrek. reserve vereveningsfonds soc. woningbouw

10.000

10.000

0.64

Precariobelasting kabels en leidingen

756.537

756.537

0

Paragraaf Corona; Bestuur en ondersteuning

224.908

412.340

Taakveld

PROGR. 1: VEILIGHEID

6.512

15.512

1.1

Terug ontvangen bijdrage VRK

15.512

15.512

1

Paragraaf Corona; Veiligheid

-9.000

0

Taakveld

PROGR. 2: VERKEER, VERVOER EN WATERSTAAT

178.750

186.934

2.1

Terugontvangst kosten straatwerk nutsbedrijven

170.000

178.184

2.2

Bijdrage mobiliteitsfonds fietsenstalling NS station BLD

8.750

8.750

2

Paragraaf Corona; Verkeer, Vervoer en Waterstaat

0

0

Taakveld

PROGR. 3: ECONOMIE

-417.238

-458.433

3

Paragraaf Corona; Economie

-417.238

-458.433

Taakveld

PROGR. 4: ONDERWIJS

-25.511

0

4

Paragraaf Corona; Onderwijs

-25.511

0

Taakveld

PROGR. 5: SPORT, CULTUUR EN RECREATIE

-123.971

111.661

5.1

Rijksbijdrage Sportakkoord aanstelling sportformateur

15.000

14.600

5.1

Rijksbijdrage uitvoering Lokaal Sportakkoord

20.000

20.000

5.2

Rijksbijdrage SPUK (stimulering sport) 2019 en 2020

28.498

35.756

5.7

Verkoop tractor

21.435

21.435

5

Paragraaf Corona; Sport, Cultuur en Recreatie

-208.904

19.870

Taakveld

PROGR. 6: SOCIAAL DOMEIN

2.973.853

3.484.486

6.3

Tijdelijke Overbrugging Zelfstand. Ondernemers (TOZO)

2.976.000

3.484.486

6

Paragraaf Corona; Sociaal domein

-2.147

0

Taakveld

PROGR. 7: VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU

90.000

16.250

7.2

Afkoop watercompensatie project de Witte Hond V'zang

28.500

0

7.2

Onttrek.egalisatievoorz. riolering; onderz. risicodialoog

50.000

16.250

7.2

Onttrek.egalisatievoorz. riolering; bouwen rioolmodel

40.000

0

7.2

Verlaging egalisatievoorz. riolering project de Witte Hond

-28.500

0

7

Paragraaf Corona; Volksgezondheid en milieu

0

0

Taakveld

PROGR. 8: VOLKSHUISV. RO EN STED.VERN.

-1.680

0

8

Paragraaf Corona; Volkshuiv. RO en Stede.vern.

-1.680

0

TOTAAL INCIDENTELE BATEN

19.163.604

20.088.926

INCIDENTELE LASTEN 2020

Begroot

Werkelijk

Taakveld

PROGR. 0: BESTUUR EN ONDERSTEUNING

-14.491.856

-15.065.703

0.1

Project kerntakendiscussie

-45.000

-17.284

0.1

Uitvoering vaststellingsovereenkomst

0

-750.000

0.3

Stort. voorziening meerjarig onderhoud programma

-40.000

-40.000

0.4

Implementatie Key Control Dashboard

-9.454

-4.538

0.4

Inhuur team IOV i.v.m. vergunningverlening

-60.000

-35.531

0.4

Salariskosten bovenformatief

-74.023

-86.701

0.4

Frictiebudget organisatieontwikkeling

-150.000

-38.830

0.4

Generatiepact

-75.000

-46.351

0.4

Stichting RIJK, afname inkoop van 5 naar 4 dagen

-30.000

-34.876

0.4

Voortzetting capaciteit beantwoorden raadsvragen

-40.000

-48.430

0.4

Extra communicatie taken; participatief werken

-62.000

-56.924

0.4

Salariskosten tijdelijke contracten JZ

-12.200

-15.039

0.4

Voortzetting capaciteit beantwoorden raadsvragen

-63.000

-51.580

0.4

Voortzetting capaciteit beantwoorden raadsvragen

-43.000

-9.777

0.4

Inhuur juridisch adm.ondersteuning vastgoed

-45.000

-60.381

0.4

Project harmoniseren systemen

-25.000

0

0.4

Organisatorische uitwerking pilots domeinen

-10.000

0

0.4

Extra stort. MJOP gemeentehuis; vervangen WKO

-16.500

-16.500

0.4

Tijdelijke huisvesting buitendienst

-10.100

0

0.10

Stort. reserve afbouw schulden; verkoop aandelen Eneco

-13.501.850

-13.501.850

0.10

Stort. egalisatiereserve monumenten

-3.309

-3.309

0.10

Stort. vereveningsfonds soc.woningbouw; Vijverweg

-60.000

-60.000

div.

Doorontwikkeling GBKZ (incidenteel deel)

-14.997

0

0

Paragraaf Corona; Bestuur en ondersteuning

-101.423

-187.802

Taakveld

PROGR. 1: VEILIGHEID

-289.317

-141.241

1.1

Brandweer

-36.946

-26.445

1.1

Tijdelijke huisvesting brandweer

-108.900

0

1.2

Pilot taxistandplaats P1 Handhaving

-4.080

-4.080

1.2

Maatregelen vuurwerkoverlast

-12.500

-11.341

1.2

Extra kosten handhaving openbare orde

-55.000

-38.342

1.1

Second opinion bouw brandweerkazerne

-3.500

-3.500

1

Paragraaf Corona; Veiligheid

-68.391

-57.533

Taakveld

PROGR. 2: VERKEER, VERVOER EN WATERSTAAT

-577.457

-223.364

2.1

LED-verlichting signalering zebrapaden

-45.000

0

2.1

Renovatie entree park Brederode

-50.000

0

2.1

Rood asfalt fietsstroken Bennebroekerlaan

-75.000

0

2.1

Rood asfalt fietsstroken Iepenlaan

-100.000

0

2.1

Kosten straatwerk nutsbedrijven

-170.000

-150.602

2.1

Verbeteren toegankelijkheid bushaltes

-30.000

-35.523

2.1

Budgetoverh. Verkeersrem. maatregelen Julianalaan

-10.000

-11.589

2.2

Fietsenstalling station Bloemendaal

-20.566

-22.959

2.2

Bijdr.uitbreiding fietsenstalling NS station BLD

-71.183

0

2

Paragraaf Corona; Verkeer, Vervoer en Waterstaat

-5.708

-2.691

Taakveld

PROGR. 3: ECONOMIE

-1.348

-1.348

3

Paragraaf Corona; Economie

-1.348

-1.348

Taakveld

PROGR. 4: ONDERWIJS

-3.452

-22.995

4

Paragraaf Corona; Onderwijs

-3.452

-22.995

Taakveld

PROGR. 5: SPORT, CULTUUR EN RECREATIE

-274.304

-382.237

5.1

Bijdrage aanstelling sportformateur

-15.000

-14.600

5.1

Bijdrage uitvoeringskosten Lokaal Sportakkoord

-20.000

-20.000

5.2

Extra St. MJOP sporthal de Kooi; aanp. watervoorz.

-14.000

-14.000

5.3

Extra St. MJOP Caprera; reparatie waterleiding

-8.000

-8.000

5.3

Viering 75 jaar vrijheid

-38.500

-32.314

5.5

Onderzoek bouwkunst 1940-1965

-25.000

-17.244

5.7

Afboeken boekwaarde tractor

-3.265

-3.265

5.7

Plankosten vergroten natuur en biodiversiteit

-36.000

-36.091

5.7

Bijdrage ontwikkeling wandelnetwerk ZKM

-35.000

-33.592

5.7

Herstel bosparken

-31.003

-31.003

5

Paragraaf Corona; Sport, Cultuur en Recreatie

-48.536

-172.128

Taakveld

PROGR. 6: SOCIAAL DOMEIN

-2.747.465

-3.246.167

6.3

Tijdelijke Overbrugging Zelfstand. Ondernemers (TOZO)

-2.746.000

-3.186.451

6

Paragraaf Corona; Sociaal domein

-1.465

-59.716

Taakveld

PROGR. 7: VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU

-325.300

-228.884

7.2

Onderzoek risicodialoog Water en Klimaat

-50.000

-16.250

7.2

Bouwen rioolmodel Bloemendaal en Overveen

-40.000

0

7.4

Opslag verontreinigde grond

-15.000

0

7.4

Plan van aanpak warmtetransitie

-50.000

-29.667

7

Paragraaf Corona; Volksgezondheid en milieu

-170.300

-182.967

Taakveld

PROGR. 8: VOLKSHUISV. RO EN STED.VERN.

-374.836

-286.896

8.1

Vitaal Vogelenzang

-58.116

-58.116

8.3

Omgevingswet

-106.720

-119.792

8.3

Voorber. en uitwerk. plan van aanpak statushouders

-10.000

-10.320

8.3

Plankosten project terrein Blekersveld

-200.000

-98.668

8

Paragraaf Corona; Volkshuiv. RO en Stede.vern.

0

0

TOTAAL INCIDENTELE LASTEN

-19.085.335

-19.598.835

TOTAAL INCIDENTELE BATEN

19.163.604

20.088.926

SALDO INCIDENTELE LASTEN EN BATEN

78.269

490.091

Deze pagina is gebouwd op 07/27/2021 09:00:26 met de export van 07/27/2021 08:51:22