Jaarrekening 2020

Overige overzichten

Verloop post onvoorzien 2020

In de begroting is een post onvoorzien ad € 50.000 voor alle taakvelden opgenomen. Deze post is bedoeld als dekking voor lasten die niet in de begroting zijn voorzien.
Onderstaand een overzicht van de aanwending van de post onvoorzien 2020:

Programma

Taakveld

Omschrijving

2020

Post onvoorzien

50.000

Bestuur en ondersteuning

0.4 Overhead

Behandeling WOB-verzoeken

-12.000

Bestuur en ondersteuning

0.4 Overhead

Impactanalyse corona crisis

-10.000

Veiligheid

1.1 Crisisbeheersing en brandweer

Second opinion kosten bouw brandweerkazerne Bennebroek

-3.500

Veiligheid

1.2 Openbare orde en veiligheid

Maatregelen vuurwerkoverlast

-12.500

Veiligheid

1.2 Openbare orde en veiligheid

Pilot taxistandplaats Kop Zeeweg

-4.080

Sport, cultuur en recreatie

5.3 Cultuurpresentatie

Herstel waterleiding theater Caprera

-7.920

Saldo

0

Deze pagina is gebouwd op 07/27/2021 09:00:26 met de export van 07/27/2021 08:51:22