Jaarrekening 2020

Overige overzichten

Baten en lasten per taakveld

Taakveld Baten

Begroting na wijziging 2020

Rekening 2020

Saldo 2020

001. Bestuur

17.486

17.010

-476

002. Burgerzaken

339.398

288.284

-51.114

003. Beheer overige gebouwen en gronden

266.617

270.952

4.335

004. Overhead

779.880

862.941

83.061

005. Treasury

13.972.385

13.979.586

7.201

006.1. OZB woningen

8.587.341

8.440.368

-146.973

006.2. OZB niet-woningen

2.007.695

2.169.944

162.249

006.3. Parkeerbelasting

1.205.732

1.182.224

-23.508

006.4. Belasting overig

797.936

783.395

-14.541

007. Algemene en overige uitkeringen gemeentefonds

23.535.338

23.592.888

57.550

008. Overige baten en lasten

0

84.845

84.845

010. Mutaties reserves

1.959.457

1.937.929

-21.528

011. Resultaat van de rekening baten en lasten

115.767

0

-115.767

PROGRAMMA 0 BESTUUR EN ONDERSTEUNING

53.585.032

53.610.365

25.333

101. Crisisbeheersing en brandweer

15.512

15.512

0

102. Openbare orde en veiligheid

6.300

10.508

4.208

PROGRAMMA 1 VEILIGHEID

21.812

26.020

4.208

201. Verkeer en vervoer

280.816

312.047

31.231

202. Parkeren

10.750

9.542

-1.208

203. Recreatieve havens

20.380

24.611

4.231

PROGRAMMA 2 VERKEER, VERVOER EN WATER

311.946

346.201

34.255

301. Economische ontwikkeling

0

0

0

302. Fysieke bedrijfsinfrastructuur

59.598

77.445

17.847

304. Economische promotie

959.144

902.000

-57.144

PROGRAMMA 3 ECONOMIE

1.018.742

979.445

-39.297

403. Onderwijsbeleid en leerlingzaken

172.947

167.239

-5.708

PROGRAMMA 4 ONDERWIJS

172.947

167.239

-5.708

501. Sportbeleid en activering

35.000

34.600

-400

502. Sportaccommodaties

233.634

259.818

26.184

503. Cultuurpresentatie, -productie en -participatie

278.704

336.896

58.192

507. Openbaar groen en openluchtrecreatie

408.605

457.442

48.837

PROGRAMMA 5 SPORT, CULTUUR EN RECREATIE

955.943

1.088.755

132.812

601. Samenkracht en burgerparticipatie

5.853

6.193

340

602. Wijkteams

0

12.200

12.200

603. Inkomensregelingen

5.936.000

6.526.910

590.910

605. Arbeidsparticipatie

0

102.990

102.990

606. Maatwerkvoorziening (WMO)

10.000

14.854

4.854

6071. Maatwerkdienstverlening 18+

61.000

94.354

33.354

6072. Maatwerkdienstverlening 18-

0

43.351

43.351

PROGRAMMA 6 SOCIAAL DOMEIN

6.012.853

6.800.852

787.999

702. Riolering

3.711.112

3.542.327

-168.785

703. Afval

3.818.562

3.812.901

-5.661

705. Begraafplaats en crematoria

363.550

360.201

-3.349

PROGRAMMA 7 VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU

7.893.224

7.715.429

-177.795

801. Ruimtelijke ordening

101.900

140.964

39.064

802. Grondexploitatie

0

70.517

70.517

803. Wonen en bouwen

942.548

901.387

-41.161

PROGRAMMA 8 VOLKSHUISVESTING

RUIMTELIJKE ORDENING

1.044.448

1.112.868

68.420

EN STEDELIJKE VERNIEUWING

TOTAAL

71.016.947

71.847.172

830.225

Taakveld Lasten

Begroting na wijziging 2020

Rekening 2020

Saldo 2020

001. Bestuur

-1.753.492

-2.376.750

-623.258

002. Burgerzaken

-950.654

-872.423

78.231

003. Beheer overige gebouwen en gronden

-282.707

-268.166

14.541

004. Overhead

-9.719.449

-9.682.019

37.430

005. Treasury

-37.824

-43.478

-5.654

006.1. OZB woningen

-515.710

-539.223

-23.513

006.2. OZB niet-woningen

-456.802

-479.017

-22.215

006.4. Belasting overig

0

-65

-65

008. Overige baten en lasten

0

-38.444

-38.444

010. Mutaties reserves

-13.622.649

-13.615.749

6.900

011. Resultaat van de rekening baten en lasten

0

0

PROGRAMMA 0 BESTUUR EN ONDERSTEUNING

-27.339.287

-27.915.334

-576.047

101. Crisisbeheersing en brandweer

-1.578.076

-1.395.013

183.063

102. Openbare orde en veiligheid

-957.502

-884.178

73.324

PROGRAMMA 1 VEILIGHEID

-2.535.578

-2.279.191

256.387

201. Verkeer en vervoer

-3.789.226

-3.518.164

271.062

202. Parkeren

-253.699

-121.758

131.941

203. Recreatieve havens

-12.104

-12.153

-49

PROGRAMMA 2 VERKEER, VERVOER EN WATER

-4.055.029

-3.652.075

402.954

301. Economische ontwikkeling

-46.939

-42.979

3.960

302. Fysieke bedrijfsinfrastructuur

-66.689

-72.328

-5.639

PROGRAMMA 3 ECONOMIE

-113.628

-115.308

-1.680

402. Onderwijshuisvesting

-1.393.768

-1.402.745

-8.977

403. Onderwijsbeleid en leerlingzaken

-783.327

-726.945

56.382

PROGRAMMA 4 ONDERWIJS

-2.177.095

-2.129.690

47.405

501. Sportbeleid en activering

-496.138

-534.654

-38.516

502. Sportaccommodaties

-401.727

-390.373

11.354

503. Cultuurpresentatie, -productie en -participatie

-974.695

-1.040.563

-65.868

505. Cultureel erfgoed

-159.126

-128.891

30.235

506. Media

-530.472

-536.700

-6.228

507. Openbaar groen en openluchtrecreatie

-3.066.390

-3.096.298

-29.908

PROGRAMMA 5 SPORT, CULTUUR EN RECREATIE

-5.628.548

-5.727.480

-98.932

601. Samenkracht en burgerparticipatie

-1.836.554

-1.656.648

179.906

602. Wijkteams

-1.264.049

-1.128.890

135.159

603. Inkomensregelingen

-7.368.483

-7.534.304

-165.821

604. Begeleide participatie

-795.562

-851.671

-56.109

605. Arbeidsparticipatie

-437.636

-272.007

165.629

606. Maatwerkvoorziening (WMO)

-1.117.118

-1.444.259

-327.141

6071. Maatwerkdienstverlening 18+

-3.013.741

-3.044.009

-30.268

6072. Maatwerkdienstverlening 18-

-3.269.569

-3.313.680

-44.111

6081. Geëscaleerde zorg 18+

-17.628

0

17.628

6082. Geëscaleerde zorg 18-

-18.251

-17.881

370

PROGRAMMA 6 SOCIAAL DOMEIN

-19.138.591

-19.263.348

-124.757

701. Volksgezondheid

-910.570

-891.397

19.173

702. Riolering

-2.966.335

-2.807.752

158.583

703. Afval

-3.110.161

-3.054.501

55.660

704. Milieubeheer

-597.361

-549.261

48.100

705. Begraafplaats en crematoria

-319.172

-329.026

-9.854

PROGRAMMA 7 VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU

-7.903.599

-7.631.937

271.662

801. Ruimtelijke ordening

-923.341

-847.590

75.751

802. Grondexploitatie

0

-70.517

-70.517

803. Wonen en bouwen

-1.202.251

-1.067.364

134.887

PROGRAMMA 8 VOLKSHUISVESTING, RUIMTELIJKE ORDENING EN STEDELIJKE VERNIEUWING

-2.125.592

-1.985.471

140.121

TOTAAL

-71.016.947

-70.699.835

317.112

SALDO JAARREKENING 2020

-1.147.338

Deze pagina is gebouwd op 07/27/2021 09:00:26 met de export van 07/27/2021 08:51:22