Jaarrekening 2020

Overige overzichten

De Wet normering topinkomens (WNT) is van toepassing op de gemeente Bloemendaal. Het voor op de gemeente Bloemendaal toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2020 € 201.000. Dit geldt naar rato van de duur en/of omvang van het dienstverband.
De WNT verplicht tot openbaarmaking van de bezoldiging van de zogenaamde “topfunctionarissen”. “Topfunctionarissen” zijn diegenen die leiding geven aan de gehele organisatie en in de WNT als zodanig zijn aangemerkt. De bezoldiging van deze functionarissen wordt hieronder weergegeven:

Bedragen x € 1

Mevrouw
W. Atsma

Mevrouw
J. Witte

De heer
J. W. Kradolfer

Functiegegevens

Gemeente-secretaris

Griffier

Gemeente-secretaris (i.o)

Aanvang en einde functievervulling in 2020

1/1 - 30/11

1/1 - 31/12

1/12 - 31/12

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)

1,0

1,0

0,78

Dienstbetrekking?

Ja

Ja

Nee

Bezoldiging

 

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

100.443

82.342

19.250

Beloningen betaalbaar op termijn

17.942

14.307

n.v.t

Bezoldiging

118.385

96.649

19.250

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum*

183.795

201.000

20.300

-/- Onverschuldigd betaald bedrag en nog niet terugontvangen bedrag

0

0

0

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t

Bedragen x € 1

Mevrouw
W. Atsma

Mevrouw
J. Witte

Functiegegevens

Gemeente-secretaris

Griffier

Aanvang en einde functievervulling in 2019

1/1 - 31/12

1/1 - 31/12

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)

1,0

1,0

Dienstbetrekking?

Ja

Ja

Bezoldiging

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

106.500

69.436

Beloningen betaalbaar op termijn

18.412

11.282

Bezoldiging

124.912

80.718

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum*

194.000

194.000

* Het individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum is het bezoldigingsmaximum herrekend naar de omvang en de duur van het dienstverband van de betreffende topfunctionaris. De berekening is als volgt:
Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum =
waarbij: x = het voor de WNT-instelling toepasselijke bezoldigingsmaximum, a = deeltijdfactor (maximaal 1,0 fte) en b = het aantal kalenderdagen (niet: werkdagen) tussen aanvang en einde van de functievervulling, in het kalenderjaar.

Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT
Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen die in 2020 een bezoldiging boven het individuele WNT-maximum hebben ontvangen. Er zijn in 2020 geen
ontslaguitkeringen betaald aan overige functionarissen die op grond van de WNT dienen te worden vermeld, of die in eerdere jaren op grond van de WOPT of de WNT vermeld zijn of hadden moeten worden.

Deze pagina is gebouwd op 07/27/2021 09:00:26 met de export van 07/27/2021 08:51:22