Programmaverantwoording 2020

Volksgezondheid en Milieu

De Meerlanden Holding N.V.

De Meerlanden Holding N.V.

Doelstelling

Strategische samenwerking met andere publieke en/of private partijen op het gebied van inzamelen, verwerken en ontdoen van afval en beheer openbare ruimte. Niet alleen uit winstoogmerk maar ook uit maatschappelijke relevantie. De Meerlanden richt zich op meer winnen uit afval, meer betrokken bij de buurt, meer groene energie en warmte, meer mogelijkheden voor mensen meer biobased producten en biodiversiteit en meer financiële waarde.

Deelnemende gemeenten

Aalsmeer, Bloemendaal, Diemen, Haarlemmermeer, Heemstede, Hillegom, Lisse en Noordwijk (Noordwijkerhout).

Bestuurlijk belang

Gemeentelijke vertegenwoordiging in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA).

Bestuurlijke verantwoording

De Meerlanden legt de begroting en de jaarrekening ter goedkeuring voor aan de AVA. De jaarrekening bevat onder meer het voorgestelde dividend per aandeel.
Verantwoording over de voortgang van de uitvoering van de dienstverleningsovereenkomst wordt ieder kwartaal afgelegd.

Financieel belang

4.820 aandelen à € 46,00 nominaal. (2,63% van de aandelen)

Risico's

Risico analyse volgens nota Grip op samenwerking: gemiddeld.

Jaarverslag 2019

Eigen vermogen

Vreemd vermogen

1 jan. 2019

31 dec. 2019

1 jan. 2019

31 dec. 2019

28,220 miljoen

 29,092 miljoen

26,454 miljoen

24,743 miljoen

Resultaat en uitgekeerd dividend

Resultaat na belastingen

Dividend per aandeel uitgekeerd in

2018

2019

2018

2019

2,687 miljoen

2,215 miljoen

7,32

4,83

Ontvangen dividend vs. begroting

Geraamde en werkelijke ontvangen dividend (60050120.852000)

Primitieve begroting 2020

Begroting na wijziging 2020

Werkelijk 2020

Verschil Rek./Begr. 2020

36.168

 36.168

 23.282

-12.886 

Ontwikkelingen

In 2020 is het traject voor de uniformering van tarieven voor de werkvelden reiniging en gladheidsbestrijding opgestart. Hiermee wordt de samenwerkingsrelatie verder versterkt. De implementatie verbetert de stabiliteit, flexibiliteit, efficiëntie en effectiviteit.
Daarnaast was 2020 een druk jaar voor de afvalinzameling. Door COVID-19 was iedereen meer thuis en werd er dus meer afval via het huishoudelijk afval aangeboden. Meerlanden heeft hier extra inzet op gepleegd. Naar verwachting blijven we deze gevolgen ook in het komende jaar zien.
Samen met de aangesloten gemeenten en De Meerlanden is er een voorstel in voorbereiding om te komen tot een herschikking van de bestaande aandelen. Dit voorstel wordt rond de zomer 2021 verwacht.

Deze pagina is gebouwd op 07/27/2021 09:00:26 met de export van 07/27/2021 08:51:22