Programmaverantwoording 2020

Volksgezondheid en Milieu

Wat heeft het gekost?

Volksgezondheid en milieu

Begroting 2020

Begr. na wijziging 2020

Rekening 2020

Verschil Rek./Begr. 2020

 Lasten

-7.714

-7.904

-7.632

272

 Baten

7.836

7.893

7.715

-178

 Resultaat voor reservering

122

-10

83

94

 Toevoeging aan de reserves

 Onttrekking aan de reserves

 Resultaat na reservering

122

-10

83

94

 Uitsplitsing per taakveld

Begroting 2020

Begr. na wijziging 2020

Rekening 2020

Verschil Rek./Begr. 2020

 7.1

 Volksgezondheid

-909

-911

-891

19

 7.2

 Riolering

720

745

735

-10

 7.3

 Afval

840

708

758

50

 7.4

 Milieubeheer

-577

-597

-549

48

 7.5

 Begraafplaatsen en crematoria

50

44

31

-13

 Totaal

122

-10

83

94

Financiële toelichting van de afwijkingen tussen de begroting na wijziging en de programmarekening.

PROGRAMMA 7 VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU

-/- = nadeel

7.1 Volksgezondheid

Geen bijzonderheden

19.000

Totaal

19.000

7.2 Riolering

Lagere lasten onderhoud riolering, drainage en gemalen

71.000

Lagere lasten planvorming en beheer drainage

16.000

Lagere lasten onderzoeken rioleringen (onderdeel budgetoverheveling)

34.000

Lagere lasten beheer rioleringen (onderdeel budgetoverheveling)

40.000

Lagere opbrengst rioolheffingen

-35.000

Lagere kosten rioolexploitatie leidt tot een lagere bijdrage uit de egalisatievoorziening rioleringen

-162.000

Per saldo een voordeel aan onder- en overschrijdingen van diverse budgetten

26.000

Totaal

-10.000

7.3 Afval

Hogere doorbelasting GBKZ en milieustraat

-27.000

Lagere algemene lasten inzake afval (onderhoud/vervangen containers, communicatie etc.)

46.000

Hogere verwerkingslasten oud papier, glas, en textiel

-73.000

Lagere verwerkingslasten restafval, grof-, GFT-, gevaarlijk afval en plastic

119.000

Lagere opbrengsten inzameling, grof, oud papier, textiel en plastic

-78.000

Hogere opbrengsten inzameling restafval en wit-/bruingoed

32.000

Hogere opbrengst afvalstoffenheffing

25.000

Per saldo een voordeel aan onder- en overschrijdingen van diverse budgetten

6.000

Totaal

50.000

7.4 Milieubeheer

Lagere lasten duurzaamheidsbudget

26.000

Per saldo een voordeel aan onder- en overschrijdingen van diverse budgetten

22.000

Totaal

48.000

7.5 Begraafplaats en crematoria

Geen bijzonderheden

-13.000

Totaal

-13.000

Totaal programma 7

94.000

Deze pagina is gebouwd op 07/27/2021 09:00:26 met de export van 07/27/2021 08:51:22