Programmaverantwoording 2020

Volksgezondheid en Milieu

Wat is gerealiseerd?

Activiteiten

Wat is gerealiseerd?

Via CJG toegang tot voorzieningen gezondheidszorg verzorgen

Professionalisering toegang hulp en ondersteuning.

Het CJG Kennemerland heeft de gemeentelijke toegangstaken uitgevoerd. In alle gesprekken met cliënten (en hun ouders/verzorgers) komen relevante gezondheidsaspecten aan de orde.

Zorgen voor toegang tot voorzieningen gezondheidszorg

Organiseren lokale inloopfunctie GGZ.

In 2020 is er geen lokale inloop GGZ georganiseerd. De inloop GGZ in Haarlem volstaat.

AED's met het oude keurmerk vervangen.

In 2020 zijn bestaande AED's onderhouden en indien nodig vervangen. Ook zijn er nieuwe AED's geplaatst.

Zorgen voor verbinding en samenwerking tussen relevante organisaties en initiatieven

Voortzetten beleid gezonde voeding en bewegen te stimuleren.

In 2020 hebben gemeente en betrokken partijen het (lokaal) Sportakkoord Bloemendaal ondertekend om bewegen te stimuleren. Gezonde voeding zal in 2021 onderdeel worden van dit Sportakkoord.

Organisatie preventieve interventies bij ouderen.

In 2020 zijn er geen interventies geweest.

Eenzaamheid onder ouderen verminderen.

In 2020 is in samenwerking met de projectgroep eenzaamheid uitvoering gegeven aan het plan van aanpak ‘ééntegeneenzaamheid’.

Ondersteuning mantelzorgers/vrijwilligers.

Zie de toelichting bij programma 6: Sociaal Domein.

Lokaal aanbod afstemmen op behoefte dorpskern.

Door het inzetten van dorpscoördinatoren is lokaal aanbod beter op elkaar afgestemd en is er een activiteitenkalender ontwikkeld waar alle activiteiten in zijn opgenomen per dorpskern.

Wet verplichte GGZ (Wvggz) implementeren.

Op 1 januari 2020 is de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (Wet Bopz) vervangen door de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) en de Wet Zorg en Dwang (Wzd). Deze beide wetten regelen de manier waarop verplichte zorg voor mensen met psychiatrische problematiek (Wvggz) en psychogeriatrische problematiek of een verstandelijke beperking (Wzd) tot stand kan komen.

Meldpunt Zorg en Overlast uitbreiden (OGGZ).

Het regionale Meldpunt Zorg en Overlast is de plek waar iedereen terecht kan wanneer iemand verward gedrag vertoont, maar geen acuut gevaar voor zichzelf of de omgeving is. Het Meldpunt Zorg en Overlast is per 1 januari 2020 ondergebracht bij de GGD Kennemerland. Per 1 oktober 2020 is het regionale meldpunt van de GGD aangesloten op het landelijke meldpunt zorgwekkend gedrag. Als het landelijke meldpunt wordt gebeld (0800-1205) word je (op basis van postcode) doorverbonden naar het regionale meldpunt van de GGD Kennemerland  

Verspreiding eikenprocessierups beheersen.

In 2020 afdoende uitgevoerd.

Doelmatig inzamelen en transporteren van afvalwater naar een rioolwater zuiveringsinstallatie en het beperken van vervuiling van oppervlaktewater

Rioolvervanging in Veen en Duin.

Een gedeelte van de riolering in Veen en Duin is in 2020 van binnen uit voorzien van een kunststoflaag (relining). De rest van de riolering wordt in 2021 vervangen

Voorkomen of beperken van overlast door regenwater en grondwater

  • Aanleg drainage in Veen en Duin te Bloemendaal.
  • Aanleg drainage in het zuidoostelijk deel van Meerwijk te Bennebroek.

De planvorming van beide projecten is in 2020 afgerond. De uitvoering vindt plaats in 2021.

Op efficiënte manier de afvalscheiding bevorderen

Wij bevorderen de afvalscheiding met maatwerk. Wij richten ons op het apart houden van GFT.

Als het kan bieden we inwoners maatwerk voor het beter scheiden van GFT.
Het totale gewicht aan GFT dat aan huis wordt ingezameld is gestegen.

Kostenbeperking afval

Wij hebben een kostendekkende afvalexploitatie

Doordat inwoners door Corona meer thuis waren is er meer afval aan huis opgehaald. Dit heeft geleid tot een overschrijding op de afvalexploitatie. Hiervoor is in de eindejaar nota extra budget aangevraagd.

Betere afvalscheiding.

We zien op bijna alle huisvuil stromen dat er meer is ingezameld. Dit betekent dat veel inwoners van Bloemendaal bezig zijn met afval scheiden.

Het behouden en verder bevorderen van een duurzame leefomgeving

Energietransitie
Als onderdeel van het klimaatakkoord, zullen alle gemeentes in Nederland een Regionale Energiestrategie (RES) opstellen. Deze dient maart 2021 te resulteren in een definitieve RES. Bloemendaal vormt samen met Zandvoort, Heemstede, Haarlem, Velsen, Beverwijk en Heemskerk de DEELres-regio IJmond-Zuid-Kennemerland. Deze maakt vervolgens weer onderdeel uit van de RES Noord Holland Zuid. Zie https://energieregionhz.nl/

In september 2020 heeft de raad de concept-RES NHZ vastgesteld, en naar verwachting zal in juni 2021 de definitieve RES NHZ worden vastgesteld.

De solar carports in Bloemendaal aan Zee zijn gerealiseerd in 2020. Daarnaast is de regionale bespaarbonactie, gefinancierd vanuit de Regeling Reductie Energiegebruik, ondanks de coronabeperkingen, succesvol geweest.

Circulaire Inkopen van producten en diensten
Bloemendaal gaat op alle beleidsterreinen zelf circulair inkopen, voor zover mogelijk. Uitgangspunt is het collegeprogramma waarin het MRA uitgangspunt om in 2022 10%, en in 2025 50% van de inkopen circulair te laten zijn, is opgenomen.

Er heeft in september 2020 een nulmeting plaatsgevonden over de aanbestedingen voor 2019. Daaruit bleek een percentage van meer dan 50% circulair, maar we beschouwen dat als een momentopname. De definitie van circulariteit is overigens continu aan verandering onderhevig.

Zorg dragen voor een kostendekkend beheer van aantrekkelijke begraafplaatsen met een passend serviceniveau

Afronden uitvoeringsprojecten begraafplaatsen beleid:

  • Procesbeschrijvingen opstellen.

De procesbeschrijvingen zijn opgeleverd en worden in 2021 vastgesteld.

  • Herinrichten gedeelte met kindergraven Bergweg en aanleg nieuw strooiveld.

De uitvoering is uitgesteld naar 2021.

  • Opstellen monumentenbeleid voor de Algemene Begraafplaatsen.

Het monumentenbeleid is vastgesteld in 2019. Het beleid is in uitvoering.

Deze pagina is gebouwd op 07/27/2021 09:00:26 met de export van 07/27/2021 08:51:22