Programmaverantwoording 2020

Bestuur en Ondersteuning

Stedin Groep N.V.

Stedin Groep N.V.

Doelstelling 

Stedin heeft als netbeheerder de taak om een veilige, betrouwbare en betaalbare energievoorziening te realiseren voor haar ruim 2 miljoen klanten. Dit doet zij enerzijds door het aanleggen, beheren en toekomstbestendig maken van de elektriciteits- en gasnetten en anderzijds door het faciliteren van de energiemarkt.

Bestuurlijk belang

Stemrecht via de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA)

Bestuurlijke verantwoording

In de begroting wordt het verwachte dividend opgenomen. Bij de tussentijdse rapportage wordt gerapporteerd over het ontvangen dividend (dat betrekking heeft op voorgaand kalenderjaar) en dat is vastgesteld door de AVA.

Financieel belang

16.490 aandelen à € 100 nominaal (0,33% van de aandelen)

Risico's

Risico analyse volgens nota Grip op samenwerking; laag

Jaarverslag 2020

Eigen vermogen

Vreemd vermogen

1 jan. 2020

31 dec. 2020

1 jan. 2020

31 dec. 2020

2.949 miljoen

2.891 miljoen

4.340 miljoen

4.681 miljoen  

Resultaat en uitgekeerd dividend

Resultaat na belastingen

Dividend per aandeel uitgekeerd in

2019

2020

2019

2020

325 miljoen

42 miljoen

9,18

10,46

Ontvangen dividend vs. begroting

Geraamde en werkelijke inkomsten dividend (60050120.852000)

Primitieve begroting 2020

Begroting na wijziging 2020

Werkelijk 2020

Verschil Rek./Begr. 2020

122.180 

122.180

169.168

46.988

Ontwikkelingen

Stedin Groep is per 1 februari 2017 ontstaan als gevolg van de splitsing van Eneco Holding N.V. in een energiebedrijf (Eneco) en een netwerkbedrijf (Stedin). Stedin is netbeheerder in het grootste deel van de Randstad, waaronder Den Haag, Utrecht, Rotterdam en het Rijnmond haven- en Botlekgebied. Drukke, stedelijke gebieden met complexe infrastructuur, waar de afhankelijkheid van energie groot is en energie altijd beschikbaar moet zijn. Om te wonen, werken en leven. Vandaag en morgen. Daarnaast beheert Stedin de energie-infrastructuur in de regio's Kennemerland, Amstelland en Noordoost Friesland.

De energietransitie maar ook de economische groei zijn er de oorzaak van dat de komende jaren de investeringen van Stedin zullen toenemen. Hiervoor is het project Lange Termijn Financiering opgestart waarover de Aandeelhouderscommissie in gesprek is met de gemeenten. De uitkomsten kunnen gevolgen hebben voor de kapitaalinbreng en de daaraan gelieerde dividenduitkeringen.
Over het jaar 2020 wordt een lager dividend verwacht dan over het jaar 2019. De komende jaren is behoedzaamheid geboden.

Deze pagina is gebouwd op 07/27/2021 09:00:26 met de export van 07/27/2021 08:51:22