Programmaverantwoording 2020

Bestuur en Ondersteuning

Wat heeft het gekost?

Bestuur en ondersteuning

Begroting 2020

Begr. na wijziging 2020

Rekening 2020

Verschil Rek./Begr. 2020

 Lasten

-13.127

-13.717

-14.300

-583

 Baten

37.036

51.510

51.672

163

 Resultaat voor reservering

23.909

37.793

37.373

-420

 Toevoeging aan de reserves

-676

-13.623

-14.763

-1.140

 Onttrekking aan de reserves

793

2.075

1.938

-137

 Resultaat na reservering

24.026

26.246

24.548

-1.698

 Uitsplitsing per taakveld

Begroting 2020

Begr. na wijziging 2020

Rekening 2020

Verschil Rek./Begr. 2020

 0.1

 Bestuur

-1.624

-1.736

-2.360

-624

 0.2

 Burgerzaken

-547

-611

-584

27

 0.3

 Beheer overige gebouwen en gronden

106

-16

3

19

 0.4

 Overhead

-8.536

-8.940

-8.819

120

 0.5

 Treasury

432

13.935

13.936

2

 0.61

 OZB woningen

8.073

8.072

7.901

-170

 0.62

 OZB niet-woningen

1.552

1.551

1.691

140

 0.63

 Parkeerbelasting

1.656

1.206

1.182

-24

 0.64

 Belastingen overig

819

798

783

-15

 0.7

 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

22.029

23.535

23.593

58

 0.8

 Overige baten en lasten

-50

0

46

46

 0.10

 Mutaties reserves

736

-11.663

-11.678

-15

 0.11

 Resultaat van de rekening van baten en lasten

-619

116

-1.147

-1.263

 Totaal

24.026

26.246

24.548

-1.698

Financiële toelichting van de afwijkingen tussen de begroting na wijziging en de programmarekening.

PROGRAMMA 0 BESTUUR EN ONDERSTEUNING

-/- = nadeel

0.1 Bestuur

Lagere lasten college (salarislasten en representatiekosten)

84.000

Lagere lasten raad

18.000

Lagere lasten kerntakendiscussie

28.000

Hogere lasten uitvoering vaststellingsovereenkomst

-750.000

Hogere lasten accountantscontrole

-34.000

Per saldo een voordeel aan onder- en overschrijdingen van diverse budgetten

30.000

Totaal

-624.000

0.2 Burgerzaken

Lagere baten huwelijken

-40.000

Hogere lasten voorbereiding Tweede Kamer verkiezingen 2021

-19.000

Lagere salarislasten burgerzaken

81.000

Per saldo een voordeel aan onder- en overschrijdingen van diverse budgetten

5.000

Totaal

27.000

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

Lagere salarislasten beheer overige gebouwen en gronden

12.000

Lagere opbrengst grondverkopen

-41.000

Hogere huur- en pachtopbrengsten

45.000

Per saldo een voordeel aan onder- en overschrijdingen van diverse budgetten

3.000

Totaal

19.000

0.4 Overhead

Lagere lasten applicaties en licenties

36.000

Lagere lasten informatiebeleidsplan

39.000

Lagere lasten organisatorische uitwerking pilots domeinen (onderdeel budgetoverheveling)

10.000

Lagere lasten project harmoniseren systemen (onderdeel budgetoverheveling)

25.000

Hogere inhuur- en salarislasten informatisering en informatiebeheer

-50.000

Hogere inhuur- en salarislasten financiën, toezicht en control

-42.000

Hogere lasten inhuur en overige personele lasten

-148.000

Hogere lasten werving en selectie personeel

-57.000

Lagere lasten vergoedingen personeel

129.000

Lagere lasten communicatie

58.000

Lagere inhuur- en salarislasten juridische zaken

34.000

Lagere salarislasten bestuursondersteuning

59.000

Lagere lasten faciliteit bodedienst en koffievoorziening

40.000

Lagere lasten tijdelijke huisvesting buitendienst Bennebroek (onderdeel budgetoverheveling)

10.000

Hogere lasten schoonmaakonderhoud

-17.000

Per saldo een nadeel aan onder- en overschrijdingen van diverse budgetten

-6.000

Totaal

120.000

0.5 Treasury

Geen bijzonderheden

2.000

Totaal

2.000

0.61 OZB woningen

lagere opbrengst OZB woningen

-109.000

Lagere opbrengst dwangbevelen

-50.000

Per saldo een nadeel aan onder- en overschrijdingen van diverse budgetten

-11.000

Totaal

-170.000

0.62 OZB niet-woningen

Hogere opbrengst OZB niet-woningen

151.000

Per saldo een nadeel aan onder- en overschrijdingen van diverse budgetten

-11.000

Totaal

140.000

0.63 Parkeerbelasting

Lagere parkeeropbrengsten kop Zeeweg

-69.000

Hogere parkeeropbrengsten Bloemendaal dorp

24.000

Hogere opbrengst naheffingsaanslag parkeren

15.000

Per saldo een voordeel aan onder- en overschrijdingen van diverse budgetten

6.000

Totaal

-24.000

0.64 Belastingen overig

Lagere opbrengsten precariobelasting

-15.000

Totaal

-15.000

0.7 Algemene uitkering en ov. uitkeringen gemeentefonds

Hogere algemene uitkering gemeentefonds

58.000

Totaal

58.000

0.8 Overige baten en lasten

Afwikkeling balansposten

46.000

Totaal

46.000

0.10 Mutaties reserves

Lagere onttrekking bestemmingsreserve explosievenopruiming

-15.000

Totaal

-15.000

0.11 Resultaat van de rekening baten en lasten

Voordelig saldo van baten en lasten

-1.263.000

Totaal

-1.263.000

Totaal programma 0

-1.699.000

Deze pagina is gebouwd op 07/27/2021 09:00:26 met de export van 07/27/2021 08:51:22