Programmaverantwoording 2020

Onderwijs

Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland

Stichting Openbaar Onderwijs Zuid-Kennemerland (STOPOZ)

Doelstelling

Het in stand houden van scholen voor openbaar primair onderwijs, conform de wet op het Primair Onderwijs, in de gemeenten Bloemendaal, Haarlemmermeer (als rechtsopvolger van Haarlemmerliede en Spaarnwoude) Heemstede en Zandvoort.

Deelnemende gemeenten

Bloemendaal, Haarlemmermeer, Heemstede en Zandvoort.

Bestuurlijk belang

Sinds 1 juli 2016 is sprake van een nieuwe bestuursstructuur. Per deze datum is sprake van een college van bestuur alsmede een raad van toezicht. De raad van toezicht bestaat uit 5 personen. De leden van de raad van toezicht worden door de raden van de 4 gemeenten benoemd.

Bestuurlijke verantwoording

De goedkeuring van de begroting en rekening van STOPOZ is per 1 juli 2016 de bevoegdheid van de raad van toezicht van STOPOZ (dus niet langer van de gemeenteraden). Aan de hand van o.a. periodieke voortgangsrapportages van de raad van toezicht en overleg met het college van bestuur worden de gemeenten geïnformeerd over de (financiële) gang van zaken.

Financieel belang

Er is geen sprake van een gemeentelijke bijdrage. Het betreft een geheel zelfstandig schoolbestuur. Het schoolbestuur ontvangt rechtstreeks de rijksvergoedingen.

Risico's

Risico analyse volgens nota Grip op samenwerking: laag.

Jaarverslag 2020

Eigen vermogen

Vreemd vermogen, incl. voorzieningen

1 jan. 2020

31 dec. 2020

1 jan. 2020

31 dec. 2020

1.482.212

nnb

2.739.002

nnb

Rekeningresultaat

Resultaat voor bestemming rekeningresultaat

Hiervan verrekend met de bijdrage gemeenten

2019

2020

2019

2020

-197.865

nnb

nihil

nihil

Bijdrage vs. begroting

Werkelijke en geraamde uitgaven bestuurskosten

Primitieve begroting 2020

Begroting na wijziging 2020

Werkelijk 2020

Verschil Rek./Begr. 2020

 0

 0

 0

 0

Ontwikkelingen

Deze pagina is gebouwd op 07/27/2021 09:00:26 met de export van 07/27/2021 08:51:22