Programmaverantwoording 2020

Onderwijs

Wat is gerealiseerd?

Activiteiten

Wat is gerealiseerd?

Kwalitatief goed en financieel gezond openbaar basisonderwijs

Periodiek overleg (minimaal 1x per jaar), samen met regiogemeenten, met raad van toezicht en directeur/bestuur van STOPOZ.

Overleg met de RvT heeft plaatsgevonden, de agenda werd vooral bepaald door de begroting/het resultaat van Stopoz, ook het jaarverslag 2019 laat nog een tekort zien. Het vooruitzicht is dat Stopoz dit tekort met het eigen vermogen kan oplossen en dat begrotingsevenwicht in de volgende jaren wordt bereikt.

Marginale toets op wijze waarop raad van toezicht haar taken uitvoert.

Het college heeft de financiële positie van Stopoz ter kennisneming aangenomen, in de wetenschap dat op dit moment het openbaar onderwijs in Bloemendaal gegarandeerd is. De gemeenteraad is geïnformeerd hierover.

Starten met uitvoering van vastgestelde Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 2019-2034

Actualisering Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs Bloemendaal.

Een nieuwe verordening wordt in april 2021 aan de gemeenteraad voorgelegd.

Uitvoeren Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 2019-2034.

De volgende scholen zijn in het eerste tijdvak (2019-2023) van het IHP opgenomen:
- Julianaschool: uitbreiding wordt gepland in 2021.
- SAB: in 2021 wordt een besluit genomen over eventuele nieuwbouw op het terrein van de Tijo van Eeghenschool. Nieuwbouw zal niet in 2021 voltooid zijn.
- Josephschool: inpandige uitbreiding en verduurzaming heeft voor het grootste deel in 2020 plaatsgevonden, wordt in 2021 voltooid.
- Theresiaschool: nieuwbouw gymzaal, renovatie en uitbreiding hoofdgebouw staat gepland in 2021 te starten. Zal niet in 2021  voltooid zijn.
- Tijo van Eeghenschool: uitbreiding gaat in 2021 gebeuren, wel wordt nog onderzocht in hoeverre dit samengaat/conflicteert met de eventuele nieuwbouw van de SAB op hetzelfde terrein.
- Paradijsvogel: traject van verduurzaming is gepland in 2021 van start te gaan. Dit is onderdeel van project Vitaal Vogelenzang.
- Montessori College Aerdenhout: uitbreiding/verduurzaming zal starten in 2021, zal volgens plan in 2023 voltooid zijn.

Onderwijsondersteuning en leerling zaken

Aanpassing Verordening materiële financiële ondersteuning onderwijs Bloemendaal

Het budget ondersteuning onderwijs wordt vanaf 2021 in 3 stappen met 50% verminderd. De oormerken zijn uit het budget gehaald, scholen kunnen zelf bepalen waar dit geld aan uit te geven. Hierdoor voldeed de bestaande verordening niet meer voldeed, een aangepaste verordening is in januari 2021 door de gemeenteraad vastgesteld.

Stimuleren schooldeelname.

- Vakonderwijs: 2020 was het laatste jaar dat PO scholen volledig en zoals in voorgaande jaren aanspraak konden maken op het budget materiële financiële gelijkstelling, dit wordt vanaf 2021 in 3 stappen met 50% verminderd. Het grootste deel van dit budget werd gebruikt voor vakonderwijs, de verwachting is dat dit niet zal veranderen, ondanks het weghalen van de oormerken uit het budget.
- Leerlingenvervoer: 2020 is het eerste volledige jaar geweest dat het aangepast vervoer (taxi-bus) door de Regio Rijder is verzorgd. Dit heeft geen onoverkomelijke problemen opgeleverd, ook zijn de kosten niet opmerkelijk hoger gebleken. Corona-jaar 2020 zorgde voor schoolsluiting waardoor er uiteindelijk minder ritten zijn uitgevoerd. Regionaal is afgesproken de vergoedingen aan de Regio Rijder en de vervoersbedrijven op die momenten (deels) door te laten gaan, om daarmee de continuïteit te garanderen.
- Leerplicht: Bloemendaal neemt volledig deel aan de Gemeenschappelijke Regeling schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten, uitgevoerd door het Leerplein in Haarlem. Corona-jaar 2020 was ook voor het Leerplein een grote uitdaging, dit heeft niet gezorgd voor een hogere bijdrage van de deelnemende gemeenten.
- Logopedie: de gemeentelijke logopedistes hebben in 2020 hun preventieve spreekuren op alle PO scholen zoveel mogelijk als vanouds uitgevoerd, de Corona-crisis (schoolsluiting) zorgde ervoor dat dit niet het hele jaar door kon gebeuren.

Stimuleren deelname voorschoolse voorzieningen.

In 2020 zijn subsidies verleend aan kinderopvangorganisaties in verband met het aanbieden van voorschoolse educatie (VE) aan peuters.
Daarnaast zijn subsidies verleend als tegemoetkoming in de kosten van peuteropvang (2 dagdelen per week) aan ouders die niet in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag via de Belastingdienst.

Deze pagina is gebouwd op 07/27/2021 09:00:26 met de export van 07/27/2021 08:51:22