Programmaverantwoording 2020

Economie

Metropoolregio Amsterdam (MRA)

Metropoolregio Amsterdam (MRA)

Doelstelling

De metropoolregio omspant het daily urban system van Amsterdam, ruwweg het gebied waarbinnen het meeste dagelijkse woon-werkverkeer plaatsvindt. Binnen dit gebied zijn er op allerlei terreinen – bereikbaarheid, arbeidsmarkt, woningmarkt – onderlinge afhankelijkheden. Wat de ene gemeente doet, heeft invloed op de andere. Met de MRA-samenwerking bundelen we de overheidskracht binnen de regio en zijn we samenwerkingspartner voor partijen op gemeentegrens-overstijgende onderwerpen die raken aan de internationale concurrentiepositie en leefkwaliteit van de regio. Gezamenlijk dragen we de verantwoordelijkheid om een sterke metropoolregio te zijn.

De Metropoolregio Amsterdam is het samenwerkingsverband van de provincies Noord-Holland en Flevoland, 32 gemeenten en de Vervoerregio Amsterdam.

Deelnemende gemeenten

Provincie Noord-Holland, Provincie Flevoland, Vervoerregio Amsterdam , Gemeenten: Almere, Lelystad, Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Haarlemmermeer, Ouder-Amstel, Uithoorn, Amsterdam, Blaricum, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren, Weesp, Wijdemeren, Beverwijk, Heemskerk, Velsen, Beemster, Edam-Volendam, Landsmeer, Oostzaan, Purmerend, Waterland, Wormerland,Zaanstad, Bloemendaal, Haarlem, Haarlemmerliede-Spaarnwoude, Heemstede, Zandvoort

Bestuurlijk belang

In de regiegroep zijn alle bestuurlijke regio's vertegenwoordigd. De portefeuillehouder van de gemeente Haarlem vertegenwoordigt de regio Zuid-Kennemerland in de regiegroep.

Bestuurlijke verantwoording

De begroting wordt ter consultatie voorgelegd aan de betrokken partijen. Daarna volgt vaststelling door de regiegroep. Ter voorbereiding wordt eerste een globale begroting toegezonden.

Financieel belang

De regiegroep van de MRA doet sinds 2017 jaarlijks een voorstel aan de partijen voor de financiële bijdrage op basis van een overzicht van benodigde budgetten, het jaarverslag en de verantwoording over het voorafgaande jaar. De regiegroep stelt de hoogte van de financiële bijdrage per deelnemer vast na consultatie van de deelnemers, waarna elke deelnemer dit kan verwerken als voorstel in de eigen begroting. Sinds 2020 wordt een basisbijdrage voor gemeenten gevraagd van €1,53 per inwoner per gemeente. Dit betekent voor Bloemendaal een jaarlijkse bijdrage van ca. € 36.000. De provincies Noord-Holland en Flevoland dragen als basisbijdrage evenveel bij als de grootste gemeente uit hun provincie. De bijdrage per inwoner voor 2022-2024 is geïndexeerd en aan autonome ontwikkelingen aangepast.

Risico's

Risico analyse volgens nota Grip op samenwerking: klein.

Jaarverslag 2020

Eigen vermogen

Vreemd vermogen

1 jan. 2020

31 dec. 2020

1 jan. 2020

31 dec. 2020

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Rekeningresultaat

Resultaat voor bestemming rekeningresultaat

Hiervan verrekend met de bijdrage gemeenten

2019

2020

2019

2020

-69.629

200.000

n.v.t.

n.v.t.

Bijdrage vs. begroting

Werkelijke en geraamde uitgaven (63010110.443800)

Primitieve begroting 2020

Begroting na wijziging 2020

Werkelijk 2020

Verschil Rek./Begr. 2020

-33.000 

-35.818

-35.818

0

Ontwikkelingen

De MRA agenda is opgesteld om uitvoering te geven aan de doelstelling van de versterkte samenwerking binnen de MRA. Deze agenda vormt dan ook de basis voor het werkplan en de begroting van de MRA. De gemeente Bloemendaal is bij een aantal projecten betrokken, waaronder afstemming programmering woningbouw, onderzoek naar wonen in de MRA, de verstedelijkingsstrategie, circulair maken regionale grondstoffenketens en de realisatie van elektrische laadpalen.
Bloemendaal heeft belang bij deze samenwerking om grensoverschrijdende opgaven op te kunnen lossen. Het gaat dan om het behouden van het hoogwaardig woonmilieu, regionale afstemming over een goed en gevarieerd winkelaanbod, behoud en versterking van de landschappelijke en cultuurhistorische waarden van de landgoederen en groene gebieden, versterking van (verblijfs)recreatie en goede vergader- en congresfaciliteiten, goede en hoogwaardige (OV-)verbindingen met Amsterdam en Schiphol. In 2020 is de nieuwe MRA agenda ingegaan voor de periode 2020-2024.

Deze pagina is gebouwd op 07/27/2021 09:00:26 met de export van 07/27/2021 08:51:22