Programmaverantwoording 2020

Verkeer, Vervoer en Waterstaat

Regeling bereikbaarheid Zuid-Kennemerland

Gemeenschappelijke Regeling Bereikbaarheid Zuid-Kennemerland

Doelstelling

Het vastleggen en langdurig borgen van onderlinge afspraken op het gebied van samenwerking bereikbaarheid. Instelling van en deelname aan een regionaal mobiliteitsfonds voor de realisering van projecten en maatregelen ter uitwerking van de regionale bereikbaarheidsvisie “Zuid-Kennemerland, bereikbaar door samenwerking”.
Dit fonds wordt ingezet om:

  • eigen programma’s van de regio volledig te financieren;
  • een bijdrage te verlenen aan een groot project van één of meer regiogemeenten;
  • een bijdrage namens de regio Zuid-Kennemerland te leveren aan projecten van andere overheden, die ook geheel of gedeeltelijk buiten de regio kunnen liggen.

Deelnemende gemeenten

Bloemendaal, Haarlem, Heemstede, en Zandvoort

Bestuurlijk belang

De portefeuillehouder verkeer is vertegenwoordiger namens de gemeente in de GR Bereikbaarheid Zuid-Kennemerland.

Bestuurlijke verantwoording

Vóór vaststelling van de begroting en het jaarverslag wordt de raad in de gelegenheid gesteld zienswijzen te geven. Projectvoorstellen worden voorgelegd aan de raad. Een project wordt uitgevoerd in regionaal verband indien een meerderheid van de raden van de deelnemers daar voor is. Het financieel beheer van het fonds wordt uitgevoerd door de Gemeente Haarlem.

Financieel belang

De vier deelnemende gemeenten storten jaarlijks een bijdrage in het fonds, gerelateerd aan het aantal inwoners. Bloemendaal stort in de periode 2013 t/m 2027 in totaal € 2.006.768. Gemeente Bloemendaal participeert voor circa 12%.

Risico's

Risico analyse volgens nota Grip op samenwerking: laag.

Jaarverslag 2020

Eigen vermogen

Vreemd vermogen

1 jan. 2020

31 dec. 2020

1 jan. 2020

31 dec. 2020

5.992.000

6.245.000

n.v.t.

n.v.t.

Maakt deel uit van de jaarrekening van gemeente Haarlem

Rekeningresultaat

Resultaat voor bestemming rekeningresultaat

Hiervan verrekend met de bijdrage gemeenten

2019

2020

2019

2020

1.090.000

222.000

nihil

nihil

Bijdrage vs. begroting

Geraamde en werkelijke bijdrage (62010210.443300)

Primitieve begroting 2020

Begroting na wijziging 2020

Werkelijk 2020

Verschil Rek./Begr. 2020

-161.000

-161.000

-161.000

0

Ontwikkelingen

In 2020 is een nieuwe Bereikbaarheidsvisie Zuid-Kennemerland vastgesteld in Bloemendaal en Haarlem, maar (nog) niet in Heemstede en Zandvoort; in die gemeenten staat de vaststelling voor 2021 op de agenda. Eveneens in 2020 is begonnen met een nieuw Uitvoeringsprogramma (actie-agenda). Daarin worden bestaande (blijvende) maatregelen en projecten opgenomen, gecombineerd met nieuwe maatregelen en projecten tot de tijdhorizon van 2040-2050 (afhankelijk van het betreffende programma).
Inhoudelijk is regionaal gewerkt aan:

  • opstellen nieuwe Bereikbaarheidsvisie en uitvoeringsprogramma
  • regionale fietsroutes
  • regionale bewegwijzering
  • bouwvergunning verleend aan ProRail voor uitbreidingsplan stalling NS Bloemendaal
Deze pagina is gebouwd op 07/27/2021 09:00:26 met de export van 07/27/2021 08:51:22