Programmaverantwoording 2020

Verkeer, Vervoer en Waterstaat

Wat is gerealiseerd?

Activiteiten

Wat is gerealiseerd?

Beheren en inrichten van wegen

Asfalteren tegelfietspaden Leidsevaart.

Uitgesteld i.v.m. samenhang met herinrichting kruising Bekslaan.

Voortzetting deelname Regionaal Mobiliteitsfonds.

Deelname voortgezet.

Groot onderhoud wegen volgens onderhoudsplan 2020.

Uitgevoerd.

Beheren van openbare verlichting en verkeersregelinstallaties

Vervangen ca. 440 verlichtingsarmaturen en 200 lichtmasten in Bennebroek en Bloemendaal.

Bennebroek (Meerwijk) is uitgevoerd, Bloemendaal noord uitgesteld naar 2021 i.v.m. samenhang met herinrichting Veen en Duin.

Vergroten van verkeersveiligheid

Herinrichten kruising Leidsevaart-Bekslaan, inclusief vervangen/verplaatsen fietsbrug.

Project is uitgesteld tot 2022 of later i.v.m. onderzoek naar aanpassen spoorwegovergang.

Herinrichting Bennebroekerlaan, Iepenlaan en Veen en Duin.

Planvorming is afgerond in 2020, uitvoering vindt plaats in 2021.

Deelname Nationaal Actieplan Verkeersveiligheid (via provincie).
Implementatie en introductieperiode (2019-2020). In deze fase gaan overheden een eerste risicoanalyse uitvoeren. Samen met partners, de provinciale, regionale en/of lokale risico's in kaart brengen en komen tot een uitvoeringsprogramma met concrete maatregelen.

Eerste globale risicoanalyse in de gemeente uitgevoerd. Regionale risico's zijn in kaart gebracht.

Beheren parkeervoorzieningen

Evalueren parkeren Bloemendaalseweg Overveen.

Niet uitgevoerd omdat investering herindeling Bloemendaalseweg is geschrapt in Kerntakendiscussie 2020.

Aanleggen en beheren van bushaltes en abri's

Verbeteren toegankelijk bushaltes door aanleg verhoogde perrons en geleidelijnen.

Planvorming is afgerond in 2020, uitvoering is voorzien in de zomer van 2021.

Overleg/afstemming provincie en busvervoerder over invulling busconcessie en lijnenplan

Jaarlijks door provincie vast te stellen nieuwe dienstregeling voor de bus en door NS vast te stellen dienstregeling voor de trein.

In december 2020 enkele kleine aanpassingen, o.m. vanwege eerste ronde beperkt afschalen dienstregeling door Corona.

Overleg en afstemming met NS en ProRail over dienstregeling en gebruik spoornet

Uitvoering uitbreiding fietsenstalling NS Bloemendaal.

Omgevingsvergunning eind 2020 verleend, wachten is op cofinancieringsbrief ProRail.

Deze pagina is gebouwd op 07/27/2021 09:00:26 met de export van 07/27/2021 08:51:22