Programmaverantwoording 2020

Verkeer, Vervoer en Waterstaat

Wat heeft het gekost?

Verkeer, vervoer en waterstaat

Begroting 2020

Begr. na wijziging 2020

Rekening 2020

Verschil Rek./Begr. 2020

 Lasten

-3.726

-4.055

-3.652

403

 Baten

133

312

346

34

 Resultaat voor reservering

-3.593

-3.743

-3.306

437

 Toevoeging aan de reserves

 Onttrekking aan de reserves

 Resultaat na reservering

-3.593

-3.743

-3.306

437

 Uitsplitsing per taakveld

Begroting 2020

Begr. na wijziging 2020

Rekening 2020

Verschil Rek./Begr. 2020

 2.1

 Verkeer en vervoer

-3.366

-3.508

-3.206

302

 2.2

 Parkeren

-236

-243

-112

131

 2.3

 Recreatieve havens

8

8

12

4

 Totaal

-3.593

-3.743

-3.306

437

Financiële toelichting van de afwijkingen tussen de begroting na wijziging en de programmarekening.

PROGRAMMA 2 VERKEER, VERVOER EN WATER

-/- = nadeel

2.1 Verkeer en vervoer

Lagere doorbelasting salarislasten, tractie, GBKZ en milieustraat

40.000

Lagere lasten exploitatie onderhoud wegen (onderdeel budgetoverheveling)

95.000

Geen extra storting voorziening rationeel wegbeheer tbv Iepenlaan en Bennebroekerlaan

175.000

Lagere lasten uitbesteed werk nutsbedrijven

23.000

Hogere lasten leveranties gladheidsbestrijding

-20.000

Hogere lasten onderhoud openbare verlichting

-20.000

Hogere lasten onderhoud verkeerslichtinstallaties

-30.000

Lagere lasten onderhoud bruggen

17.000

Per saldo een voordeel aan onder- en overschrijdingen van diverse budgetten

22.000

Totaal

302.000

2.2 Parkeren

Geen lasten fietsenstalling station Bloemendaal (onderdeel budgetoverheveling)

71.000

Lagere lasten onderhoud parkeerterreinen

60.000

Totaal

131.000

2.3 Recreatieve havens

Geen bijzonderheden

4.000

Totaal

4.000

Totaal programma 2

437.000

Deze pagina is gebouwd op 07/27/2021 09:00:26 met de export van 07/27/2021 08:51:22