Programmaverantwoording 2020

Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing

Wat heeft het gekost?

Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

Begroting 2020

Begr. na wijziging 2020

Rekening 2020

Verschil Rek./Begr. 2020

 Lasten

-1.851

-2.126

-1.985

140

 Baten

1.046

1.044

1.113

68

 Resultaat voor reservering

-805

-1.081

-873

209

 Toevoeging aan de reserves

 Onttrekking aan de reserves

 Resultaat na reservering

-805

-1.081

-873

209

 Uitsplitsing per taakveld

Begroting 2020

Begr. na wijziging 2020

Rekening 2020

Verschil Rek./Begr. 2020

 8.1

 Ruimtelijke ordening

-763

-821

-707

115

 8.2

 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)

0

0

0

0

 8.3

 Wonen en bouwen

-41

-260

-166

94

 Totaal

-805

-1.081

-873

209

Financiële toelichting van de afwijkingen tussen de begroting na wijziging en de programmarekening.

PROGRAMMA 8 VOLKSHUISVESING, RUIMTELIJKE ORDENING EN STEDELIJKE VERNIEUWING

-/- = nadeel

8.1 Ruimtelijke ordening

Lagere doorbelasting personele lasten ruimtelijke ordening

59.000

Per saldo hogere inzet ambtelijke ondersteuning bij diverse projecten (o.a. GGZ Ingeest)

56.000

Totaal

115.000

8.2 Grondexploitatie

Geen bijzonderheden

0

Totaal

0

8.3 Wonen en bouwen

Lagere doorbelasting personele lasten wonen en bouwen

52.000

Lagere lasten plankosten project terrein Blekersveld (onderdeel budgetoverheveling)

101.000

Lagere opbrengst heffing leges omgevingsvergunningen

-41.000

Per saldo een nadeel aan onder- en overschrijdingen van diverse budgetten

-18.000

Totaal

94.000

Totaal programma 8

209.000

Deze pagina is gebouwd op 07/27/2021 09:00:26 met de export van 07/27/2021 08:51:22