Programmaverantwoording 2020

Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing

Wat is gerealiseerd?

Activiteiten

Wat is gerealiseerd?

Maken en actueel houden bestemmingsplannen en ruimtelijke beleid

Kleine herzieningen en reparatieplannen.

Het parkeernormenbeleid is vastgelegd in een paraplubestemmingsplan.
Ter voorkoming van ongewenste ruimtelijke ontwikkelingen is een voorbereidingsbesluit genomen voor de Hoge Duin- en Daalseweg 21 te Bloemendaal.

Vereenvoudigen van de bestemmingsplannen in de Pilotprojecten in het kader van de Omgevingswet.

Bestemmingsplan Dennenheuvel tekstueel regels en toelichting en Bestemmingsplan Bloemendaal aan Zee oefenen met nieuw omgevingsplan.

Vooronderzoeken en participatie toekomstige projecten.

Bij de ruimtelijke projecten wordt participatie toegepast en vinden vooronderzoeken plaatsen in samenwerking met de ontwikkelaars.

Uitvoering Structuurvisie door het faciliteren van ruimtelijke ontwikkelingsprojecten

Park Vogelenzang Bennebroek

Het vastgestelde bestemmingsplan is gepubliceerd. Hiertegen is beroep ingesteld.  De grond is door GGZ inGeest verkocht aan een ontwikkelaar.

Reinwaterpark Overveen

Ligt stil, conform motie december 2018. Wachten op privaatrechtelijke uitspraak (Cobraspen - PWN).

Landgoed Dennenheuvel

Na vernietiging van het bestemmingsplan is een nieuw bestemmingsplan opgesteld dat voldoet aan de vigerende stikstofregels.

Bos, Tuin en Dier Vogelenzang

Overeenkomst met voormalige eigenaar is beëindigd. Nieuwe eigenaar is met nieuw plan bezig.

Blekersveld

De gemeenteraad heeft budget beschikbaar gesteld om de gronden te saneren en woningbouw (tijdelijk en permanent) mogelijk te maken. Met dit budget wordt onderzoeken gedaan.

Westelijke Randweg 1

Stedenbouwkundig Plan, gereed om aan raad voor te leggen.

Het bevorderen van de leefbaarheid van Vogelenzang dorp

Vitaal Vogelenzang.

De onderzoeksfase is afgerond. Ruimtelijk Programma van Eisen en Haalbaarheidsanalyse zijn in september goedgekeurd door de Raad. Verder is er intensieve participatie geweest.

Het vergroten van de sociale woningbouwvoorraad

Ontwikkeling locaties sociale woningbouw.

Sociale woningbouw wordt in projecten meegenomen, te weten Park Vogelenzang, Westelijke Randweg en Dennenheuvel. Bij project Blekersveld zijn de eerste stappen gemaakt voor mogelijke sociale woningbouw. In 2020 is het project Witte Hond te Vogelenzang opgeleverd.

Actualisatie prestatieafspraken.

Voor 2021 zijn de meerjarig afspraken geactualiseerd met woningbouwcorporaties

Uitvoeren van de regionale woningbouwopgave

Realisatie regionaal woningbouwprogramma.

In 2020 is er gewerkt volgens het Regionaal Actie Programma(RAP) wonen. Realisatie van nieuw woonakkoord ontwikkeld en zal in 2021 worden vastgesteld

Uitvoeringsprogramma wonen.

De intentie is uitgesproken en gerealiseerd voor 2020 om sociale woningbouw prioriteit te geven.

Omgevingvisie

Omgevingsvisie opstellen die kaders biedt om een omgevingsplan vast te stellen.

Proces om tot visie te komen is gestart en voor 1/3 klaar.

Inventarisatie huidige verordeningen en beleid

Er wordt geïnventariseerd welke regels en beleid er zijn over de fysieke leefomgeving.

Is uitgevoerd.

Omgevingsplan

Met de bestaande regels en de regels van het Rijk verder bouwen aan een nieuw omgevingsplan.

In 2020 nog niet van start gegaan.

Digitale stelsel Omgevingswet en de daarbij behorende informatie

Het verzamelen van alle informatie die digitaal aangeleverd moet worden.

Software is aangeschaft. Informatie verzamelen loopt nog.

Dienstverlening

Het anders inrichten van het proces dienstverlening.

Project december 2020 gestart.

Deze pagina is gebouwd op 07/27/2021 09:00:26 met de export van 07/27/2021 08:51:22