Paragrafen

Financiering

EMU saldo

Het EMU-saldo van de overheid is een in Europees verband gehanteerd en gedefinieerd macro-economisch begrip. Het EMU-saldo is het vorderingensaldo van de overheid. Het EMU-saldo van de lokale overheid telt mee voor het EMU-saldo van de totale Nederlandse overheid. Om te komen tot een beheerste ontwikkeling van het EMU-saldo van de lokale overheid zijn lokale overheden verplicht de meerjarige EMU-begrotingsgegevens in de begroting op te nemen. Daarnaast wordt de ontwikkeling van het EMU-saldo gevolgd door middel van verplichte rapportages over de uitvoering aan het CBS.

Het werkelijke EMU-saldo 2020 voor de gemeente Bloemendaal bedraagt ca. € 12,9 miljoen positief. Ten opzichte van het in de begroting 2020 geraamde tekort van € 5,7 miljoen een afwijking van € 18,6 miljoen. Dit wordt veroorzaakt door verkoopopbrengst aandelen Eneco en  temporisering c.q. de voortgang van de geplande en lopende investeringen.

Berekening EMU-saldo
(Economische en Monetaire Unie)

Rekening 2019

Begroting 2020

Rekening 2020

Bedragen x € 1.000

+ 1

Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)

-4.116

-385

12.825

+ 2

Afschrijvingen ten laste van de exploitatie

6.521

2.577

2.235

+ 3

Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie

1.158

1.047

1.126

- 4

Investeringen in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd

2.367

7.693

2.297

 + 5

Baten uit bijdragen van andere overheden, de Europese Unie en overigen, die niet op de exploitatie zijn verantwoord en niet al in mindering zijn gebracht bij post 4

0

0

0

+ 6

Desinvesteringen in (im)materiële vaste activa:           Baten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste activa (tegen verkoopprijs), voor zover niet op exploitatie verantwoord

0

0

0

- 7

Aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-, woonrijp maken e.d. (alleen transacties met derden die niet op de exploitatie staan)

0

0

0

+ 8

Baten bouwgrondexploitatie:

Baten voor zover transacties niet op exploitatie verantwoord

0

15

18

- 9

Lasten op balanspost voorzieningen voor zover deze transacties met derden betreffen

1.104

1.282

1.047

- 10

Lasten i.v.m. transacties met derden, die niet via de onder post 1 genoemde exploitatie lopen, maar rechtstreeks ten laste van de reserves (inclusief fondsen en dergelijke) worden gebracht en die nog niet vallen onder één van bovenstaande posten

0

0

0

11

Verkoop van effecten:

11a

Gaat u effecten verkopen? (ja/nee)

nee

nee

nee

-11b

Zo ja, wat is bij verkoop de verwachte boekwinst op de exploitatie?

0

0

0

Berekend EMU-saldo

92

-5.720

12.860

Deze pagina is gebouwd op 07/27/2021 09:00:26 met de export van 07/27/2021 08:51:22