Paragrafen

Financiering

Financiering

In de dienstverleningsovereenkomst met de BNG Bank is het liquiditeitenbeheer opgenomen. Een tekort aan middelen kan hierdoor op voordelige wijze worden geleend zonder risico voor de gemeente. Met behulp van de periodiek bijgestelde liquiditeitenplanning wordt inzicht verkregen in de financieringsbehoefte.

Ontwikkeling liquiditeitspositie
Op basis van geactualiseerde liquiditeitenplanningen worden de wijzigingen in de uitgaande en inkomende geldstromen opgevangen binnen de ruimte van de kasgeldlimiet. Bij het begin van het jaar stond de financieringspositie van de gemeente nog enigszins onder druk door aflossingen op geldleningen en het investeringsvolume voor met name wegen en riolering. Na ontvangst van de middelen aandelenverkoop Eneco en het op gang komen van de invorderingstermijnen gemeentelijke belastingen, de ontvangsten van de jaarlijkse uitkering uit het BTW-compensatiefonds per 1 juli is de financieringsbehoefte en liquiditeitspositie gedurende het gehele jaar 2020 in control gebleven. De schuldpositie voor langlopende geldleningen is met € 1,15 miljoen gedaald.  

Leningenportefeuille

Aangegane langlopende geldleningen

2020

Leningenbestand per 1 januari 2020

22.650.000

Reguliere aflossing

1.150.000

Vervroegde aflossing

0

Nieuw aangetrokken leningen 2020

0

Leningenbestand per 31 december 2020

21.500.000

Financieringspositie
Gemeentefinanciering heeft betrekking op de financiering van de organisatie voor de lange termijn. Zodra de financieringsmiddelen (de reserves, voorzieningen en opgenomen geldleningen) lager zijn dan het totaal van de boekwaarde van de investeringen, inclusief voorraden, is dit een teken dat de gemeente een vaste geldlening moet gaan aantrekken.

(bedragen x € 1.000)

1-1-2017

1-1-2018

1-1-2019

1-1-2020

31-12-2020

Eigen vermogen

    27.397

    30.259

  29.720

25.603

38.429

Voorzieningen

      4.469

      3.654

   3.321

3.375

3.453

Opgenomen geldleningen

    31.100

    29.950

   28.800

22.656

21.507

Vaste activa

      61.805

     61.476

    61.459

57.306

57.276

Voorraad grond

     0

     0

    0

0

71

Totaal activa en gronden

    61.805

   61.476

   61.459

57.306

57.347

Saldo financiering

   1.161

 2.387

   382

-5.671

6.042

In 2020 is het financieringstekort omgeslagen in een overschot van ca. € 6,0 miljoen. Het eigen vermogen is als gevolg van de aandelenverkoop Eneco met ca. € 12,8 miljoen toegenomen en is de schuldpositie door reguliere aflossingen van langlopende geldleningen verder gedaald.

Echter als gevolg van de onderhanden en geplande investeringsprojecten zal de financieringsbehoefte de komende periode weer toenemen met druk op de schuldpositie c.q. de leningenportefeuille. Uw raad heeft met de nota 'Bloemendaal duurzaam financieel houdbaar' een extra sturingsinstrument in handen om de schuldpositie te blijven beheren. In de nota zijn kaders opgenomen ten behoeve van de confrontatie tussen enerzijds investeringswensen en anderzijds het beoogde schuldniveau. Deze kaders geven ondersteuning aan de integrale besluitvorming en het beheersbaar houden van de schuldenlast. De gemeente moet op het EMU-saldo kunnen sturen en op een beheersbaar schuldniveau voor de komende jaren. Er is onder meer besloten om te streven naar een bruto schuld van € 20 miljoen (solvabiliteit = 50%) waarbij de schuldpositie niet verder mag oplopen dan maximaal € 40 miljoen. Onroerend goed wordt waar mogelijk (versneld) verkocht en de opbrengsten worden gebruikt om schulden af te lossen.

Rentekosten
Het aantrekken en verstrekken van geldleningen betreft een treasury-activiteit waaruit respectievelijk rentelasten en rentebaten voortvloeien die worden verantwoord op het taakveld Treasury. Het saldo van deze rentelasten en -baten wordt aan de taakvelden toegerekend met behulp van een renteomslag. Rente van leningen die specifiek zijn aangetrokken voor een project of (door)verstrekking (=projectfinanciering) en rente aan grondexploitaties blijven buiten de omslagberekening. Dit geldt ook voor de rentevergoeding die evt. berekend wordt over het eigen vermogen en/of de voorzieningen. Het BBV laat een dergelijke rentevergoeding toe. Echter vanwege het verlangde inzicht, de eenvoud en transparantie is ervoor gekozen deze systematiek niet meer toe te passen. Verder heeft de gemeente geen projectfinancieringen aangetrokken.
De omslagrente wordt berekend door de aan de taakvelden toe te rekenen rente te delen door de boekwaarde per 1 januari van de vaste activa die integraal zijn gefinancierd. Het resultaat is een omslagpercentage van ca. 0,661% t.o.v. de begrote 0,742% en is gebaseerd op de in het verleden afgesloten en toekomstige af te sluiten vaste geldleningen. De rente is laag als gevolg van lagere rentes op de kapitaalmarkt.
In het volgende schema wordt inzicht gegeven in de werkelijke rentelasten externe financiering, het renteresultaat en de wijze van rentetoerekening.

Renteschema:

in € 

De externe rentelasten over de korte en lange financiering

414.467

De externe rentebaten over de korte en lange financiering

-/-

32.957

Saldo rentelasten en rentebaten

381.511

Rente grondexploitaties

-/-

-  

Rente projectfinanciering

-/-

  -

Rente door verstrekte leningen

-/-

 -

Aan taakvelden toe te rekenen externe rente

381.511

Rente over eigen vermogen

-

Rente over voorzieningen

-

Totaal aan taakvelden toe te rekenen rente

381.511

De aan taakvelden toegerekende rente (omslagrente)

 -/-

378.789

Renteresultaat op het taakveld Treasury

2.722

De boekwaarde van de activa die integraal is gefinancierd per 1 januari 2020 bedraagt € 57,3 miljoen. De aan taakvelden toegerekende rente bedraagt € 0,379 miljoen.
De afwijking tussen de werkelijke rentelasten € 0,382 miljoen en de toegerekende rentelasten € 0,379 miljoen bedraagt ca. € 0,003 miljoen. De afwijking is kleiner dan 25% en voldoet daarmee aan de richtlijn van het BBV.

Schatkistbankieren
De wet verplicht alle decentrale overheden hun overtollige (liquide) middelen aan te houden bij het ministerie van Financiën, de rijksschatkist. Het woord 'overtollig' verwijst naar alle middelen die decentrale overheden niet onmiddellijk nodig hebben voor de publieke taak. De gemeente Bloemendaal mag haar overtollige middelen tot een bepaald bedrag buiten de schatkist van het Rijk aanhouden. Het drempelbedrag voor Bloemendaal bedroeg in 2020 op basis van het begrotingstotaal € 384.795. Dagelijks worden de overtollige middelen in rekening-courant automatisch met het rijk verrekend. De gemeente Bloemendaal heeft in 2020 geen substantiële overtollige middelen uitgezet. Met de verplichte deelname aan het schatkistbankieren is het beleggingsrisico waaraan de gemeente wordt blootgesteld nihil. Daarentegen dient de gemeente ook weer niet over liquide te zijn omdat de rente-inkomsten uit de verplichte belegging bij het rijk marginaal zijn. De liquiditeits- en koersrisico's worden continue bewaakt in relatie tot de stand in rekening-courant bij de BNG Bank.
Een decentrale overheid behoudt, op basis van de Wet Fido, de mogelijkheid om leningen te verstrekken en uitzettingen te verrichten uit hoofde van de publieke taak. Deelname aan schatkistbankieren verandert daar niets aan.

Deze pagina is gebouwd op 07/27/2021 09:00:26 met de export van 07/27/2021 08:51:22