Paragrafen

Financiering

Risicobeheer

De gemeente verstrekt uitsluitend gelden of stelt garanties indien dat gebeurt uit hoofde van de publieke taak, niet gericht is op het verkrijgen van inkomen en er geen overmatige risico’s gelopen worden.

Kasgeldlimiet
De kasgeldlimiet geeft het renterisico op korte termijn (korter dan één jaar) weer. Jaarlijks geeft het ministerie aan welk bedrag gemeenten met kortlopende geldleningen mag financieren: de kasgeldlimiet. Onder de kasgeldlimiet valt ook het 'rood' staan op de rekening-courant.
De limiet bedraagt 8,5% van de totale exploitatiebegroting. Dit kwam in 2020 neer op een toegestane financiering met kortlopend geld van afgerond € 4,4 miljoen. In de met de BNG BANK afgesloten financieringsovereenkomst is met deze financieringslimiet rekening gehouden. Als blijkt dat gedurende drie achtereenvolgende kwartalen de kasgeldlimiet wordt overschreden dan zal de financieel toezichthouder dit meewegen bij de beoordeling van het begrotingstoezicht. Begin 2020 is geanticipeerd op de voorziene verkoopopbrengst van de aandelen Eneco aan het einde van het eerste kwartaal en is de liquiditeitsbehoefte met kasgeldleningen opgevangen. Deze vorm is voordeliger dan het afsluiten van een nieuwe langlopende geldlening. Door de keuze voor kasgeldleningen is de kasgeldlimiet in het eerste kwartaal 2020 overschreden. Na ontvangst van de aandelenverkoop voldeed de gemeente weer aan de kasgeldlimiet.

Kasgeldlimiet per kwartaal

Kasgeldlimiet (x €1.000)

1e kwartaal

2e kwartaal

3e kwartaal

4e kwartaal

Omvang begroting (stand primaire begroting)

51.306

51.306

51.306

51.306

Grondslagpercentage

8,5%

8,5%

8,5%

8,5%

2. Vlottende korte schuld

7.000

0

0

0

3. Vlottende middelen

2.613

7.784

11.256

8.382

4. Totaal netto vlottende schuld (2-3)

4.387

-7.784

-11.256

-8.382

Ruimte onder de kasgeldlimiet (1-4)

-26

12.145

15.617

12.743

Renterisiconorm
Als maatstaf voor de vaste schuld is door het ministerie van BZK de renterisiconorm ontwikkeld: jaarlijks mogen de verplichte aflossingen en de renteherzieningen niet meer dan 20% van het begrotingstotaal bedragen. Omdat deze norm niet overschreden mag worden, ontstaat er een spreiding van opgenomen geldleningen en daardoor ook van rente-aanpassingsdata en looptijden.
De verplichte aflossingen in 2020 hebben niet geleid tot overschrijding van de renterisiconorm.

Stap

Variabelen

2020

Renterisico(norm)

(x € 1.000)

(1)

Renteherzieningen

-

(2)

Aflossingen

1.150

(3)

Renterisico (1+2)

1.150

(4)

Renterisiconorm

10.261

(5a)=(4-3)

Ruimte onder renterisiconorm

9.111

(5b)=(3-4)

Overschrijding renterisiconorm

-

Berekening

(4a)

Begrotingstotaal

51.306

(4b)

Percentage

 20%

Deze pagina is gebouwd op 07/27/2021 09:00:26 met de export van 07/27/2021 08:51:22