Programmaverantwoording 2020

Sport, Cultuur en Recreatie

Wat heeft het gekost?

Sport, cultuur en recreatie

Begroting 2020

Begr. na wijziging 2020

Rekening 2020

Verschil Rek./Begr. 2020

 Lasten

-5.521

-5.629

-5.727

-99

 Baten

1.110

956

1.089

133

 Resultaat voor reservering

-4.410

-4.673

-4.639

34

 Toevoeging aan de reserves

 Onttrekking aan de reserves

 Resultaat na reservering

-4.410

-4.673

-4.639

34

 Uitsplitsing per taakveld

Begroting 2020

Begr. na wijziging 2020

Rekening 2020

Verschil Rek./Begr. 2020

 5.1

 Sportbeleid en activering

-460

-461

-500

-39

 5.2

 Sportaccommodaties

-152

-168

-131

38

 5.3

 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

-626

-696

-704

-8

 5.5

 Cultureel erfgoed

-134

-159

-129

30

 5.6

 Media

-530

-530

-537

-6

 5.7

 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

-2.507

-2.658

-2.639

19

 Totaal

-4.410

-4.673

-4.639

34

Financiële toelichting van de afwijkingen tussen de begroting na wijziging en de programmarekening.

PROGRAMMA 5 SPORT, CULTUUR EN RECREATIE

-/- = nadeel

5.1 Sportbeleid en activering

Hogere lasten inzet buurtsportcoaches

-38.000

Per saldo een nadeel aan onder- en overschrijdingen van diverse budgetten

-1.000

Totaal

-39.000

5.2 Sportaccommodaties

Hogere Rijksbijdragen voor SPUK (Specifieke Uitkering Sport) en verhuurders sportaccommodaties inzake COVID-19

17.000

Hogere lasten sporthal De Kooi

-24.000

Minder aanvragen regeling rentesubsidie sportvelden

35.000

Per saldo een voordeel aan onder- en overschrijdingen van diverse budgetten

10.000

Totaal

38.000

5.3 Cultuurpresentatie, -prod., - participatie

Hogere lasten exploitatie muziekschool

-17.000

Ontvangen subsidie noodsteun regionale en culturele infrastructuur van provincie Noord-Holland

100.000

Doorbetaling subsidie noodsteun aan stichting Caprera Openluchttheater & Wandelpark

-100.000

Per saldo een voordeel aan onder- en overschrijdingen van diverse budgetten

9.000

Totaal

-8.000

5.5 Cultureel erfgoed

Lagere lasten onderzoek bouwkunst (onderdeel budgetoverheveling)

10.000

Minder subsidies voor monumentenonderhoud (onderdeel restultaatbestemming)

13.000

Per saldo een voordeel aan onder- en overschrijdingen van diverse budgetten

7.000

Totaal

30.000

5.6 Media

Hogere lasten subsidie bibliotheek

-6.000

Totaal

-6.000

5.7 Openbaar groen en openluchtrecreatie

Lagere doorbelasting salarislasten, tractie en milieustraat

22.000

Lagere lasten onderhoud bermen, gazons en plantsoenen

13.000

Hogere opbrengst leges kapvergunningen

14.000

Hogere lasten exploitatie strand

-74.000

Hogere huuropbrengsten strand

29.000

Per saldo een voordeel aan onder- en overschrijdingen van diverse budgetten

15.000

Totaal

19.000

Totaal programma 5

34.000

Deze pagina is gebouwd op 07/27/2021 09:00:26 met de export van 07/27/2021 08:51:22