Programmaverantwoording 2020

Sport, Cultuur en Recreatie

Wat is gerealiseerd?

Activiteiten

Wat is gerealiseerd?

Het faciliteren van sportbeoefening, in georganiseerde en ongeorganiseerde vorm

Uitvoering van sportnota 2018.

De reguliere activiteiten in het kader van de uitvoering van de sportnota - inzet buurtsportcoaches, subsidiëring sportverenigingen, borgstellingen voor sportverenigingen - hebben ondanks de corona crisis doorgang kunnen vinden.
In navolging van het Nationaal Sportakkoord is ook in Bloemendaal een lokaal sportakkoord gesloten. Juist vanwege de corona crisis is maar in beperkte mate gebruik gemaakt van de ontworpen stimuleringsregeling t.b.v. sport en bewegen. De regeling loopt door tot en met 2022.
Met gebruikmaking van Rijksmiddelen zijn huren kwijtgescholden van sportverenigingen en van verenigingen die sporthal De Kooi niet hebben kunnen gebruiken.

In stand houden balans wonen en recreëren.

In december 2020 is een overeenkomst getekend voor realisatie van het wandelnetwerk Zuid-Kennemerland. In 2021 zullen de voorbereidingen verder gaan en naar verwachting is het netwerk in 2022 gereed.

Het faciliteren van culturele activiteiten

Uitvoering cultuurnota 2016.

Hoewel culturele organisaties in 2020 wel zijn gesubsidieerd, hebben zij als gevolg van de coronacrisis veel activiteiten moeten afblazen. Bij de vaststelling van de subsidies 2020 wordt aan dit element specifiek aandacht besteed. De vaststelling van deze subsidies vindt plaats voor 1 oktober 2021.
Het Lentefestival is door corona geannuleerd. Het landschapsfestival MOOOISTE op buitenplaats Leyduin - eerst geannuleerd in 2019 vanwege het slechte weer en verzet naar 2020 - is door corona niet doorgegaan. Ook vrijwel alle activiteiten in het kader van 75 jaar vrijheid zijn geannuleerd. Wel is in 2020 een monument voor de bankiers van het Verzet bij het Kennemer Lyceum geplaatst en is een door een inwoner geschonken beeld op de rotonde van Mollaan-Zomerzorgerlaan geplaatst.
Tot slot heeft de provincie Noord-Holland een noodfonds ingesteld voor financiële hulp aan infrastructurele culturele instellingen. Het openluchttheater heeft uit dat fonds een bijdrage ontvangen dat is vermeerderd door de gemeente. Ook het dorpshuis Vogelenzang heeft een financiële bijdrage van de gemeente ontvangen.

Gebouwen openluchttheater.

De gemeenteraad heeft in 2020 besloten een raming op te nemen voor verbouw/renovatie van het paviljoen van het openluchttheater. Het gaat om een bedrag van € 577.000.
Nadat de omgevingsvergunning voor de verbouw is verleend wordt met de bouwwerkzaamheden naar verwachting begonnen vanaf 1 oktober 2021. Opening is voorzien in het jubileumjaar van het openluchttheater, in 2023.

Beheren en inrichten van groen, sport- en speelvoorzieningen

We maken een plan gericht op het versterken van de natuur en de biodiversiteit in de gemeente.

Er is een plan gemaakt en dat wordt in 2021 ter vaststelling aangeboden.

We besteden het groenbestek (onderdelen bermen maaien en uitbesteed zomeronderhoud) opnieuw aan.

Bestek is gemaakt en proces wordt afgemaakt in 2021.

Evaluatie bosparkenplan.

Is uitgesteld.

Bijdrage aan Nationaal Park Kennemerland Zuid.

Gereed.

Beheren en inrichten van het strand

Strandbeleid voortzetten.

Het aangepaste evenementenbeleid is gecontinueerd, hoewel de pandemie er voor heeft gezorgd dat de horeca exploitanten afwijkend seizoen hebben gedraaid. Alle huurders van de gemeente op het strand die beperkt zijn in hun exploitatie, (in de 1e lockdown) zijn van gemeentewege tegemoetgekomen. De 2e lockdown periode (vanaf 15 oktober) is lopende voor de jaarrondpaviljoens en horeca-ondernemers op de Kop van de Zeeweg. De seizoensgebonden paviljoens zijn tegemoetgekomen door te mogen overwinteren op het strand.
Verder is het zonnepark op de parkeerterreinen P1 en P2 op de Kop van de Zeeweg gerealiseerd en is het wijzigingsplan voor Hotel Bloemendaal aan Zee vastgesteld.

Schoon en heel houden van het strand

Strand aantrekkelijk, schoon en veilig houden.

Ook in 2020 heeft de gemeente de Blauwe Vlag gehonoreerd gekregen. En bij de landelijke monitoring bleek het strand schoon tot zeer schoon te zijn. Er zijn diverse opruiminitiatieven op ons strand.

Deze pagina is gebouwd op 07/27/2021 09:00:26 met de export van 07/27/2021 08:51:22