Paragrafen

Bedrijfsvoering en Overhead

In de programma’s worden alleen de kosten opgenomen die betrekking hebben op het primaire proces. Om de raad op een eenvoudige wijze meer inzicht te geven in de totale kosten van de overhead voor de gehele organisatie en ook meer zeggenschap over die kosten te geven is een aparte paragraaf overhead in het programmaplan opgenomen.

Onder overhead wordt verstaan alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces.

Door gebruikmaking van deze definitie kan een eenduidig inzicht worden gegeven in de kosten die direct zijn toe te rekenen aan de taakvelden. Grofweg kunnen de kosten van overhead worden verdeeld in ondersteunende afdelingen c.q. teams en ondersteunende personen op de taakvelden.
Alle kosten voor overhead zijn apart centraal begroot op het taakveld 0.4 en worden niet door belast aan de taakvelden waar de directe kosten op staan.
De overhead van de gemeente Bloemendaal bestaat uit:

  • leidinggevenden primair proces;
  • financiën en controle;
  • personeel en organisatie;
  • inkoop;
  • communicatie;
  • juridische zaken;
  • bestuurszaken en bestuursondersteuning;
  • informatiebeheer, -voorziening en automatisering;
  • facilitaire zaken en huisvesting.

De huisvesting heeft betrekking op ruimten voor de uitvoering van de algemene taken van de eigen gemeentelijke organisatie.

De bijdragen van de verbonden partijen (o.a. IASZ en GBKZ) worden verantwoord op het taakveld/de taakvelden waarvoor werkzaamheden worden verricht. Dat sluit aan bij het gewijzigde BBV waarbij de beleidsdoelstellingen van verbonden partijen bij de programma’s moeten worden opgenomen.

Het centraal opnemen van de kosten van overhead betekent dat het niet langer mogelijk is om uit de taakvelden alle tarieven te bepalen. De wijziging van de begrotingsvoorschriften heeft echter geen wijziging tot gevolg van de fiscale voorschriften. In de paragraaf lokale heffingen zijn uit oogpunt van transparantie verplichte berekeningsmodellen opgenomen waaruit blijkt hoe de tarieven zijn berekend en welke beleidskeuzes bij die berekening zijn gemaakt.
De berekening van de tarieven geschiedt extra comptabel waarbij de overhead op consistente wijze is toegerekend. Gekozen is voor een toerekening op basis van de personeelslasten welke aansluit met het door het CBS gehanteerde techniek. De kosten van overhead zijn in de vorm van een opslag meegenomen in de tarieven van bij derden in rekening te brengen kosten zoals rioolheffing, afvalstoffenheffing en begrafenisrechten. Voor een nadere toelichting en uiteenzetting wordt verwezen naar de paragraaf lokale heffingen.

Voor de beleidsmatige ontwikkelingen op het terrein van bedrijfsvoering (human resource management, GRIT, informatisering en inkoop) wordt verwezen naar de paragraaf bedrijfsvoering.

OMSCHRIJVING OVERHEAD

Leidinggevenden primair proces

Begroting 2020

Begroting na wijziging

Rekening 2020

Lasten

-289.476

-298.930

-293.228

Baten

0

0

0

Saldo

-289.476

-298.930

-293.228

Financiën, toezicht en control

Begroting 2020

Begroting na wijziging

Rekening 2020

Lasten

-810.507

-820.507

-894.389

Baten

0

0

31.488

Saldo

-810.507

-820.507

-862.901

P&O , HRM

Begroting 2020

Begroting na wijziging

Rekening 2020

Lasten

-1.684.064

-1.729.189

-1.785.656

Baten

0

5.000

5.000

Saldo

-1.684.064

-1.724.189

-1.780.656

Inkoopfunctie

Begroting 2020

Begroting na wijziging

Rekening 2020

Lasten

-183.904

-183.904

-174.381

Baten

0

0

0

Saldo

-183.904

-183.904

-174.381

Communicatie

Begroting 2020

Begroting na wijziging

Rekening 2020

Lasten

-291.386

-399.186

-398.079

Baten

0

0

56.924

Saldo

-291.386

-399.186

-341.155

Juridische zaken

Begroting 2020

Begroting na wijziging

Rekening 2020

Lasten

-590.669

-799.445

-760.718

Baten

0

0

1.698

Saldo

-590.669

-799.445

-759.020

Bestuurszaken en -ondersteuning

Begroting 2020

Begroting na wijziging

Rekening 2020

Lasten

-728.079

-724.923

-666.685

Baten

0

0

0

Saldo

-728.079

-724.923

-666.685

Informatiebeheer (DIV)

Begroting 2020

Begroting na wijziging

Rekening 2020

Lasten

-231.485

-231.485

-238.821

Baten

0

0

0

Saldo

-231.485

-231.485

-238.821

Facilitaire zaken

Begroting 2020

Begroting na wijziging

Rekening 2020

Lasten

-640.433

-640.433

-593.553

Baten

0

0

0

Saldo

-640.433

-640.433

-593.553

Informatievoorz. & Automatisering

Begroting 2020

Begroting na wijziging

Rekening 2020

Lasten

-2.793.228

-2.809.221

-2.763.760

Baten

736.162

736.162

728.519

Saldo

-2.057.066

-2.073.059

-2.035.241

Huisvestingskosten

Begroting 2020

Begroting na wijziging

Rekening 2020

Lasten

-777.983

-817.200

-817.175

Baten

38.718

38.718

39.314

Saldo

-739.265

-778.482

-777.861

Uitbestedingskosten bedrijfsvoering

Begroting 2020

Begroting na wijziging

Rekening 2020

Lasten

-263.360

-265.026

-295.574

Baten

0

0

0

Saldo

-263.360

-265.026

-295.574

OVERHEAD LASTEN

-9.284.574

-9.719.449

-9.682.019

OVERHEAD BATEN

774.880

779.880

862.941

OVERHEAD TOTAAL

-8.509.694

-8.939.569

-8.819.078

Deze pagina is gebouwd op 07/27/2021 09:00:26 met de export van 07/27/2021 08:51:22