Programmaverantwoording 2020

Sociaal Domein

Wat heeft het gekost?

Sociaal domein

Begroting 2020

Begr. na wijziging 2020

Rekening 2020

Verschil Rek./Begr. 2020

 Lasten

-15.215

-19.139

-19.263

-125

 Baten

2.732

6.013

6.801

788

 Resultaat voor reservering

-12.483

-13.126

-12.462

663

 Toevoeging aan de reserves

 Onttrekking aan de reserves

 Resultaat na reservering

-12.483

-13.126

-12.462

663

 Uitsplitsing per taakveld

Begroting 2020

Begr. na wijziging 2020

Rekening 2020

Verschil Rek./Begr. 2020

 6.1

 Samenkracht en burgerparticipatie

-1.786

-1.831

-1.650

180

 6.2

 Wijkteams

-1.220

-1.264

-1.117

147

 6.3

 Inkomensregelingen

-1.484

-1.432

-1.007

425

 6.4

 Begeleide participatie

-770

-796

-852

-56

 6.5

 Arbeidsparticipatie

-387

-438

-169

269

 6.6

 Maatwerkvoorzieningen (WMO)

-1.092

-1.107

-1.429

-322

 6.71

 Maatwerkdienstverlening 18+

-2.943

-2.953

-2.950

3

 6.72

 Maatwerkdienstverlening 18-

-2.782

-3.270

-3.270

-1

 6.81

 Geëscaleerde zorg 18+

0

-18

0

18

 6.82

 Geëscaleerde zorg 18-

-18

-18

-18

0

 Totaal

-12.483

-13.126

-12.462

663

Financiële toelichting van de afwijkingen tussen de begroting na wijziging en de programmarekening.

PROGRAMMA 6 SOCIAAL DOMEIN

-/- = nadeel

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

Lagere lasten controle GGD

37.000

Lagere regionale subsidies

27.000

Lagere bijdrage Veilig Thuis

27.000

Lagere lasten inburgering

72.000

Per saldo een voordeel aan onder- en overschrijdingen van diverse budgetten

17.000

Totaal

180.000

6.2 Wijkteams

Lagere lasten Centrum Jeugd en Gezin

20.000

Lagere doorbelasting

28.000

Lagere uitgaven WMO loket

83.000

Per saldo een voordeel aan onder- en overschrijdingen van diverse budgetten

16.000

Totaal

147.000

6.3 Inkomensregelingen

Bijstand participatiewet IOAZ IOAW BBZ TOZO

266.000

Lagere doorbelastingen IASZ

67.000

Lagere lasten bijzondere bijstand

24.000

Hogere inkomsten bijzondere bijstand

22.000

Lagere lasten schuldhulpverlening en minimabeleid

38.000

Per saldo een voordeel aan onder- en overschrijdingen van diverse budgetten

8.000

Totaal

425.000

6.4 Begeleide participatie

Hogere kosten begeleide participatie

-56.000

Totaal

-56.000

6.5 Arbeidsparticipatie

Lagere lasten individuele studietoeslag, re-integratie en uitvoeringskosten Participatiewet

166.000

Hogere inkomsten i.v.m. teruggave BTW belastingdienst

103.000

Totaal

269.000

6.6 Maatwerkvoorziening (WMO)

Hogere lasten rol- en vervoersvoorzieningen WMO

-322.000

Totaal

-322.000

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

Geen bijzonderheden

3.000

Totaal

3.000

6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

Geen bijzonderheden

-1.000

Totaal

-1.000

6.81 Geëscaleerde zorg 18+

Per saldo een voordeel aan onder- en overschrijdingen van diverse budgetten

18.000

Totaal

18.000

6.82 Geëscaleerde zorg 18-

Geen bijzonderheden

0

Totaal

0

Totaal programma 6

663.000

Deze pagina is gebouwd op 07/27/2021 09:00:26 met de export van 07/27/2021 08:51:22