Programmaverantwoording 2020

Sociaal Domein

Wat is gerealiseerd?

Activiteiten

Wat is gerealiseerd?

Voorzien in een toereikend aanbod aan vrij toegankelijke algemene voorzieningen

Ondersteunen mantelzorgers en vrijwilligers.

In 2020 heeft Tandem, namens de gemeente, de ondersteuning voor mantelzorgers uitgevoerd. Vanwege Corona en de hieruit voortvloeiende maatregelen zijn de geplande activiteiten aangepast.
Het Vrijwilligerscentrum Haarlem en omgeving heeft in 2020 uitvoering gegeven aan het vrijwilligersbeleid. Door de Corona maatregelen zijn de geplande activiteiten aangepast.

Inwoners toegang bieden tot algemeen maatschappelijk werk.

Er is een subsidie verleend aan WIJ Heemstede voor het leveren van algemeen maatschappelijk werk op diverse levensgebieden.

Subsidiëren lokaal welzijnswerk. Deze biedt toegang tot een scala aan activiteiten en voorzieningen.

Welzijn Bloemendaal is verantwoordelijk voor de organisatie van een groot aantal activiteiten/voorzieningen ten behoeve van onze inwoners. Vanwege corona zijn veel activiteiten in 2020 aangepast op de corona maatregelen.

Controle op kwaliteit kinderopvang.

Het toezicht op kinderopvang is belegd bij GGD Kennemerland. In 2020 zijn niet alle jaarlijkse inspecties uitgevoerd in verband met de geldende corona maatregelen. Het toezicht is op basis van prioritering van het risicoprofiel van de voorzieningen uitgevoerd.

In stand houden, in samenwerking met regiogemeenten, van de voorziening Veilig Thuis.

De gemeenten in de regio Kennemerland hebben ervoor gekozen om vanaf 1 januari 2020 de taken van Veilig Thuis bij de Veiligheidsregio Kennemerland (VRK) onder te brengen. De stichting VT is geliquideerd.

Opvang van statushouders.

In 2020 is er veel aandacht geweest voor de huisvesting van statushouders vanwege de opgelopen achterstand in de taakstelling. Een groot deel van de achterstand is ingelopen maar in 2021 zullen verdere stappen gezet moeten worden.

Het -door subsidieverlening- stimuleren van cohesiebevorderende activiteiten van en voor inwoners in wijken, kernen en dorpen

Op het online platform van BloemendaalSamen ondersteunen we lokale burgerinitiatieven met een financiële bijdrage. Vanwege corona maatregelen kon een deel van de activiteiten in 2020 niet worden uitgevoerd, deze zijn uitgesteld naar 2021.

Voorzien in toegang tot individuele voorzieningen Jeugdwet en maatwerkvoorzieningen WMO.

In 2020 heeft het Centrum voor Jeugd en Gezin Kennemerland (CJG), namens de gemeente, de toegangstaken in het kader van de Jeugdwet uitgevoerd. Ongeveer 1/3 van het totaal aantal verwijzingen naar voorzieningen Jeugdwet loopt via het CJG.
De toegang tot alle Wmo-voorzieningen loopt via het gemeentelijk Wmo-loket.

Het bieden van inkomens- en bijstandsvoorzieningen.

In 2020 hebben gemiddeld 231 inwoners per maand een uitkering ontvangen voor levensonderhoud. Daarnaast zijn 6 zelfstandigen geholpen bij het opzetten, voortzetten of beëindigen van hun eigen bedrijf.
In Bloemendaal zijn in 2020 482 ondernemers/zelfstandigen ondersteund met een TOZO uitkering voor levensonderhoud.
Daarnaast is aan 40 ondernemers een lening Bedrijfskapitaal verstrekt vanuit de TOZO.

Voorzieningen ter bevordering van participatie, niet gericht op werken.

In Bloemendaal zijn in 2020 de volgende aantallen gesteund door het minimabeleid:
67 kinderen voor schoolkosten
75 kinderen voor maatschappelijke participatie
108 volwassenen voor maatschappelijke participatie
15 kinderen voor aanschaf van een computer
14 kinderen voor de fietsregeling
154 personen voor kosten van een aanvullende ziektekostenverzekering.

Op arbeid gerichte participatie en re-integratievoorzieningen.

In 2020 zijn er in Bloemendaal 19 uitkeringen beëindigd omdat er werk is gevonden.
Daarnaast zijn er 45 mensen in Bloemendaal met parttime werk naast de uitkering.

Bevorderen deelname aan de samenleving van mensen met een beperking

Aanbod van voorzieningen ten behoeve van mensen met fysieke beperkingen, te weten:

  1. woonvoorzieningen
  2. vervoersvoorzieningen
  3. rolstoelen

De inzet van deze voorzieningen loopt via de toegang: het WMO-loket. In 2020 werd het loket door corona en de hieruit voortvloeiende maatregelen minder goed bezocht. Veel afspraken vonden telefonisch plaats.

Aanbod van diensten, zowel in de vorm van een maatwerkvoorziening als een algemene voorziening, ten behoeve van mensen met een beperking of psychische problemen, te weten:

  1. huishoudelijke ondersteuning
  2. kortdurend verblijf
  3. begeleiding en dagbesteding (zowel individueel als in groepsverband)

De inzet van deze voorzieningen loopt via de toegang: het WMO-loket. In 2020 werd het loket door corona en de hieruit voortvloeiende maatregelen minder goed bezocht. Veel afspraken vonden telefonisch plaats. Begeleiding is sinds 2019 zowel in de vorm van een maatwerkvoorziening als een algemene voorziening beschikbaar.

Aanbod van specialistische jeugdhulp (zorg in natura en persoonsgebonden budgetten)

Dit aanbod is regionaal ingekocht. In juni 2020 is besloten de overeenkomsten te verlengen tot 31 december 2021.  

Uitvoering kinderbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering

De rechter en de Raad voor de Kinderbescherming nemen besluiten in het kader van kinderbescherming. Het gaat hier om ondertoezichtstellingen (OTS) en uithuisplaatsingen.

Bescherming en veiligheid van kwetsbare groepen en personen

Voorzien in opvangvoorzieningen en Beschermd Wonen.

In 2020 is Dennenheuvel ingezet voor de opvang van economisch daklozen.

Voorzien in de opvang van en het verbeteren van de veiligheid van jeugdigen.

De gemeente draagt bij aan de voorziening Veilig Thuis Kennemerland.

Deze pagina is gebouwd op 07/27/2021 09:00:26 met de export van 07/27/2021 08:51:22