Programmaverantwoording 2020

Veiligheid

Wat heeft het gekost?

Veiligheid

Begroting 2020

Begr. na wijziging 2020

Rekening 2020

Verschil Rek./Begr. 2020

 Lasten

-2.303

-2.536

-2.279

256

 Baten

15

22

26

4

 Resultaat voor reservering

-2.287

-2.514

-2.253

261

 Toevoeging aan de reserves

 Onttrekking aan de reserves

 Resultaat na reservering

-2.287

-2.514

-2.253

261

 Uitsplitsing per taakveld

Begroting 2020

Begr. na wijziging 2020

Rekening 2020

Verschil Rek./Begr. 2020

 1.1

 Crisisbeheersing en brandweer

-1.429

-1.563

-1.380

183

 1.2

 Openbare orde en veiligheid

-858

-951

-874

78

 Totaal

-2.287

-2.514

-2.253

261

Financiële toelichting van de afwijkingen tussen de begroting na wijziging en de programmarekening.

PROGRAMMA 1 VEILIGHEID

-/- = nadeel

1.1 Crisisbeheersing en brandweer

Geen lasten tijdelijke huisvesting brandweer Bennebroek (onderdeel budgetoverheveling)

109.000

Lagere bijdrage VRK onderdeel brandweer

58.000

Per saldo een voordeel aan onder- en overschrijdingen van diverse budgetten

16.000

Totaal

183.000

1.2 Openbare orde en veiligheid

Lagere lasten handhaving en toezicht

41.000

Lagere doorbelasting personele lasten

43.000

Per saldo een nadeel aan onder- en overschrijdingen van diverse budgetten

-6.000

Totaal

78.000

Totaal programma 1

261.000

Deze pagina is gebouwd op 07/27/2021 09:00:26 met de export van 07/27/2021 08:51:22