Programmaverantwoording 2020

Veiligheid

Wat is gerealiseerd?

Activiteiten

Wat is gerealiseerd?

Voorkomen criminaliteit en voorkomen en bestrijden overlast

Gebiedsagenten, overige politiemedewerkers en gemeentelijke opsporingsambtenaren (boa’s) zetten gericht in op voorkomen van incidenten, overlast en criminaliteit op locatie.

De samenwerking vindt continu plaats. Informatie en inzet wordt waar mogelijk gedeeld en afgestemd op incidenten, locaties waar bijvoorbeeld overlast plaatsvindt of toezicht nodig is. Er is veel ingezet geweest op handhaving van Corona maatregelen.

Inzet van buurtbemiddeling.

Dit middel is sinds de invoering zeer effectief en heeft vele escalaties voorkomen waardoor inzet van politie, boa's, sociaal team, e.a. kon worden voorkomen.

Activiteiten jeugdoverlast:

  • Betrekken van en ouders verantwoordelijk maken voor jeugdoverlast
  • Integrale samenwerking en inzet van jongerenwerk(st)ers, bureau Halt, Zorg- & Veiligheidshuis, scholen, bewoners, politie, e.a. om de overlast/criminaliteit te voorkomen en verminderen.

Meerdere gesprekken hebben plaats gevonden met ouders, waarbij hulp wordt aangeboden, indien mogelijk. Er is een uitstekende samenwerking met alle partners, korte lijnen en praktische inzet op het voorkomen, vroegtijdig interveniëren van/op overlast en/of (mogelijk) criminele daden.

Activiteiten veiligheid woonomgeving:

  • Voortzetten inzet en aanpak van personen met verward gedrag en zorgmijders door vroeg signalering en zorgaanbod voorkomen van incidenten/ geestelijke gezondheidsproblematiek e.d.
  • Samenwerking voortzetten tussen: gemeente, handhavers en toezichthouders, instellingen, bewoners, verenigingen, ondernemers en scholen.
  • De aanpak/inzet op dit zorg- en veiligheids- vraagstuk vergt veel tijd en inspanning. Vroeg signalering en een snelle aanpak/ (zorg)hulpinzet voorkomt veel escalatie. Niet altijd kan hulp geboden worden omdat de bereidheid om mee te werken niet verplicht is. Het (mogen) opleggen van een crisismaatregel o.b.v. de WvGGZ is een tijdelijk ultimum remedium.
  • Samenwerking vindt plaats zowel in overleggen als via whatsapp, vertegenwoordigers van winkelverenigingen en persoonlijke contacten.

Activiteiten veilig strand:

  • Voortzetting samenwerking gemeente, politie, brandweer, GGD, reddingsbrigade, ondernemers, etc.
  • Voortzetting samenwerking reddingsbrigade.

De partners weten elkaar makkelijk te vinden en werken nauw samen. Ook in dit bijzondere jaar heeft men veel voor elkaar kunnen betekenen. De reddingsbrigade is een vitale (noodzakelijke) partner voor inzetten bij hulpverleningsdiensten, EBHO, slachtofferhulp en vermissingen.

Continue communicatie met bewoners en ondernemers over preventie van en veel voorkomende criminaliteit en brandpreventie maatregelen.

Dit jaar is er veel aandacht besteed aan -het voorkomen van- cybercrime, een toenemend fenomeen. Over brandpreventie maatregelen is nadrukkelijk gecommuniceerd evenals het melden/voorkomen van relationeel geweld.

Letsel-, economische -, financiële -, milieu -, natuur -, gezondheidsschade en andere vitale belangen beperken.

Alle partners/overheden spelen hierbij een rol, hebben een taak en verantwoordelijk maar ook vele instituties en organisaties. Binnen de veiligheidsregio heeft de crisisorganisatie ten tijde van een ramp of crisis de regie o.l.v. de vz./burgemeester.

Aanpakken van ondermijnende activiteiten.

Bloemendaal en Heemstede werken met diverse partners samen binnen het zgn. Lokale Ondermijningsoverleg aan de aanpak. De samenwerking binnen de regio is hierbij ook geborgd.

Jaarlijkse rapportage van de brandweer over het aantal gehouden controles, interventies, steekproefcontroles, thema- en meervoudige controles.

De brandweer, sector risicobeheersing informeert het bestuur jaarlijks over de resultaten. Hierover vinden nadere gesprekken plaats voor nadere uitleg en toelichting. Jaarlijks wordt ook een activiteit-plan opgesteld over o.a. de hiernaast vermelde activiteiten.

Effectief maatregelen nemen bij incidenten, rampen en crisissituaties

Iedereen die betrokken is bij crisisorganisatie informeren en instrueren.

De crisisorganisatie is inmiddels een stevige organisatie waarvan de betrokkenen jaarlijks worden getraind, geoefend en opgeleid.

Bij crises deelnemen aan de crisisorganisatie van de Veiligheidsregio Kennemerland.

Bloemendaal levert conform de afspraken zowel hardpiket als zachtpiket (vrije instroom) functionarissen.

Nieuwbouw brandweerpost Bennebroek

In Q1 2020 is een projectplan uitgewerkt en vastgesteld door het college. In Q2 2020 heeft de raad ingestemd met het voorstel voor het PvE en de financiering. In Q4 2020 heeft de selectie van adviseurs (architecten en constructeurs) plaats gevonden. Een voorlopig ontwerp wordt nu opgesteld.

Integraal handhaven en toezicht houden

Project ‘Brandveilig Leven’ continueren.

Dit traject loopt door zolang dat nodig en noodzakelijk is.

Specifieke aandacht voor handhaving Veiligheid woonomgeving. TopHIC aanpak van veelplegers in het Zorg- & Veiligheidshuis.

De aanpak van High Impact Crimes blijft een vast onderdeel in de aanpak van daders waarbij zowel straf als hulp deel uit maken in de uitvoering.

Integraal handhaven en toezicht uitvoeren. Boa’s en andere gemeentelijke toezichthouders zoals politie en brandweer oefenen dagelijks hun taken uit, te weten het voorkomen en bestrijden van parkeeroverlast, vandalisme, geluidsoverlast, illegale bouw, milieu afval en controleren op brandveiligheid.

Iedere toezichthoudende/handhavende functionaris/organisatie oefent zijn/haar taken uit. Informatie wordt zoveel mogelijk gedeeld en (gezamenlijke) inzet afgestemd en uitgevoerd daar waar nodig/noodzakelijk. Ook de OD-IJmond en andere toezichthouders van bijv. PWN, Staatsbosbeheer, Waterleidingduinen zijn vaste partners.

Specifieke aandacht voor jeugdoverlast.

De jeugd heeft zich dit jaar veel laten zien en heeft door de corona maatregelen meer aandacht gevraagd en gekregen. Jongerenwerkers, boa's, plus ingehuurde toezichthouders en politie hebben veel inzet gepleegd om overlast aan te pakken en te minimaliseren.

Gericht toezicht op de diverse handhavingsgebieden.

Gericht toezicht is voornamelijk uitgegaan naar de handhaving van corona maatregelen.

Deze pagina is gebouwd op 07/27/2021 09:00:26 met de export van 07/27/2021 08:51:22