Paragrafen

Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Kengetallen

Zoals uit onderstaande tabel blijkt, voldoet de gemeente Bloemendaal voor alle kengetallen die de gemeenteraad stelt. De netto schuldquote is gedaald. Het ingezette beleid met de nota Bloemendaal duurzaam financieel houdbaar heeft een positieve weerslag op dit financiële kengetal. Het eigen vermogen is per balansdatum, mede door de gerealiseerde verkoop van de aandelen Eneco in 2020, toegenomen en heeft een positief effect op de solvabiliteit.
Kortom de financiële positie is ten opzichte van 2019 verbeterd en kan als goed worden bestempeld. De komende jaren zal het schuldniveau en de solvabiliteit van de gemeente de aandacht blijven vragen om deze beheersbaar te houden.

Kengetallen

Rekening 2019

Begroting 2020

Rekening 2020

Normering raad

Netto schuldquote

55,14%

62,91%

22,12%

Lager dan 90%

Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen

53,58%

61,30%

21,00%

Lager dan 90%

Solvabiliteitsratio

39,13%

38,94%

52,25%

Hoger dan 50%

Structurele exploitatieruimte

-1,77%

-1,16%

0,94%

Hoger dan 0%

Grondexploitatie

0,00%

0,00%

0,10%

Lager dan 20%

Belastingcapaciteit / woonlasten

195,45%

197,15%

187,86%

Hoger dan 105%

De kengetallen voldoen hiermee aan de normen van de gemeenteraad.

Deze pagina is gebouwd op 07/27/2021 09:00:26 met de export van 07/27/2021 08:51:22